Kerkenraad Kerkenraad
In de protestantse traditie worden gemeenteleden gekozen tot ouderling of diaken. Zij kunnen deze positie 4 jaar bekleden en zijn daarna eenmaal direct herkiesbaar. Samen met de predikant(en) vormen zij de kerkenraad die als afspiegeling van de gemeente de koers in de gemeente bepaalt.

Vergaderingen
De kerkenraad komt eens in de maand, m.u.v. de zomermaanden en december, bij elkaar om na te denken over het beleid en besluiten te nemen over de koers van de kerk.
Elke vergadering wordt geopend met een inhoudelijk thema met als doel bezinning op en verdieping in een bepaald onderwerp.

U bent van harte welkom om de kerkenraadsvergaderingen bij te wonen. Hieronder staat een overzicht van de komende vergaderingen:

Vergaderdata en locaties kerkenraad PGMH 2022
De vergaderingen zijn openbaar, tenzij het over personen gaat. Toehoorders worden verzocht zich drie dagen voor de vergadering bij de scriba te melden. Ze krijgen dan de agenda en de stukken. Het mailadres van de scriba is:
scriba@maasheuvelland.nl

We vergaderen elke laatste dinsdag van de maand behalve in oktober, november en eventueel december. Op 15 december moeten de begrotingen ingediend worden in FRIS. De ter inzageleggingstermijn is twee weken, maar we moeten een week aanhouden om eventuele opmerkingen vanuit de gemeente te verwerken. Dat betekent dat de inzage-zondagen 27 november en 4 december zijn. Wij bespreken de begrotingen op hoofdlijnen in oktober, en in detail in november. Als wij de detailbespreking pas op 22 november doen, is er weinig tijd om eventuele opmerkingen door te voeren voor de terinzagelegging. Daarom is 15 november beter voor de begrotingsbespreking op detailniveau.

Voor contactgegevens kijkt u op de contact-pagina

de tekst van de plaatselijke regeling kunt u hier vinden.

We hebben ook een gemeenteprofiel, klik hier


 

terug