Openstelling Openstelling
De kerk is een multifunctioneel gebouw. Op zondagen heeft het gebruik voor de eredienst en daarbij de ontmoeting van de leden van de kerk prioriteit.

Overigens wordt de kerk ook verhuurd voor evenementen van diverse aard. Zie elders op deze website.

De openstelling door de Vrienden gebeurt met inachtneming van het bovenstaande van april tot en met begin november, gewoonlijk van 11.00 uur tot 16.00 uur. Voor grotere groepen, desgewenst met een specifiek informatiemoment kunnen reserveringen gemaakt worden via bovengenoemde contactpersoon voor dagen en tijden in overleg.
 
 
Stichting Vrienden van St. Jan Stichting Vrienden van St. Jan
Stichting Vrienden van de St. Jan
Algemeen
De officiële naam van de stichting is: “Protestantse Stichting Vrienden van de Sint Janskerk Maastricht”; verder de “Vrienden” genoemd.
RSI  009876480.
KvK  41076831.
BTW:  NL009876480B02
Bank:  NL44INGB0001428814
Adres kerk: Henric van Veldekeplein/Vrijthof 24, 6211 LE Maastricht.
Secretariaat van de Stichting: Vrijthof 24, 6211 LE Maastricht.
Contactpersoon: C.G. Vermeiden, cg.vermeiden@live.be; 0641264138
Bestuur: C.G. Vermeiden, voorzitter, F. van der Kaaden, assessor, W.F.J. Aalderink, secretaris, W. Loof penningmeester.

Donaties worden gaarne verwelkomd op de bankrekening van de Stichting (zie boven). Vanwege de erkenning als “ANBI” door de Belastingdienst zijn deze giften in principe fiscaal aftrekbaar.

Doel
De Vrienden hebben als doel het inzamelen van gelden voor het (groot) onderhoud van de Sint Janskerk in Maastricht. Dit doel wordt hoofdzakelijk bereikt met de inzet van vrijwilligers die er voor zorgen dat de kerk open is voor toeristen en andere bezoekers - buiten de zondag- die tegen betaling de toren kunnen beklimmen. Vrijwilligers en bestuurders ontvangen geen vergoeding; zij kunnen gemaakte kosten declareren.

 
 
Verslag 2022 Verslag 2022
In 2022 waren de kerk en de toren voor belangstellenden geopend vanaf 18 april tot en met begin november met een verlenging van dagen in november en december. De opstart was enigszins aarzelend vanwege de naweeën van Covid-19 en een restauratie van het orgel welke absolute stilte vereiste. Niettemin was het een positieve belevenis dat na 2 jaren van pandemieconsequenties bezoekers weer ontvangen konden worden.
Het aantal vrijwilligers dat dit mogelijk maakte, door bij toerbeurt de balie te bemensen, was ongeveer 25. Het aantal betalende bezoekers was ca. 20.000.

Het bestuur heeft weer regulier en adequaat kunnen vergaderen en grip op de lopende zaken kunnen houden. Het bleek echter lastig te zijn tot een effectieve samenwerking te komen met de Raad van Toezicht en het College van Kerkrentmeesters debet aan tijdelijke problemen in de bemensing van dit laatste gremium.
De afdracht van gelden aan het CvK ten behoeve van de realisering van projecten vertraagde. De projecten herinrichting van de St Jan en vernieuwing van de verwarming evolueerden nauwelijks.
Wel kon een substantiële bijdrage gegeven worden voor de restauratie van het orgel waardoor dat project geen financiële bijdrage van de PGMH vergde omdat de som van externe subsidies en de bijdrage van de Vrienden het geheel van de rekening konden dekken.

In goed overleg met de Belastingdienst heeft het bestuur besloten de voorbereidingen te treffen om vanaf 2023 BTW te heffen op de diensten en verkopen van de Stichting. De penningmeester heeft het nodige gedaan om daar voor 2023 effectief op voorbereid te zijn en ook de afdracht van BTW inzichtelijk te maken.

Met de groep van vrijwilligers werden goede contacten onderhouden middels regelmatige nieuwsbrieven maar ook door samenkomsten aan het begin en het einde van het seizoen. Hoewel enkele vrijwilligers vanwege hun vergevorderde leeftijd moesten terugtreden bleef het aantal op peil door de aanmelding van enkele nieuwe vrijwilligers uit de kring van de PGMH. Er lijkt een trend zichtbaar dat vrijwilligers niet meer zoals eerder gebruikelijk wekelijks een baliedienst kunnen vervullen. Hierdoor moeten meer vrijwilligers ingeschakeld worden en vereist het opstellen van een rooster meer tijd en aandacht van onze medewerkster Anna Vrijens-van den Akker.

Al met al kon het bestuur tezamen met de vrijwilligers terugzien op een positief verloop van het jaar en een goed financieel resultaat.
 
 
Beleidsvisie 2020 e.v. Beleidsvisie 2020 e.v.
De vrijwilligers vormen het hart van de Vrienden. Alleen door het feit dat zij, evenals de bestuursleden, belangeloos meewerken kan het doel bereikt worden. De nadruk wordt dan ook gelegd op een goede relatie met de vrijwilligers die de balie in de kerk bemensen en het werven van nieuwe vrijwilligers. Dit laatste blijkt niet eenvoudig te zijn.
Onder een goede relatie wordt in dit verband ook verstaan duidelijkheid over de verantwoordelijkheden, één aanspreekpunt, tijdige roosters en zorg voor de veiligheid. Voor 2024 zal een speerpunt zijn de toerusting van de vrijwilligers met het oog op hun veiligheid en die van de bezoekers. De Stichting zal zoveel als mogelijk bijdragen aan diverse projecten van de kerk in nauwe samenwerking met het College van Kerkrentmeesters.