Stichting Vrienden van St. Jan Stichting Vrienden van St. Jan

De Stichting Vrienden van St. Jan heeft als doel bij te dragen aan fondsen voor het onderhoud en de instandhouding van de St. Jan. Voorwaar een zeer nobele doelstelling en bovendien een doelstelling waar veel geld voor nodig is. De Stichting verzamelt geld via twee wegen: donaties en het openstellen van de kerk en de toren gedurende de zomermaanden. De toren van de St. Jan is tenslotte het hoogste punt van Maastricht en het panorama is heel erg de moeite waard. De St. Janskerk zelf is een mooie gothische, verstilde kerk - rustpunt midden op het Vrijthof. Openingstijden van april tot oktober, elke dag behalve zondag van 11-16 uur. Entree van de toren: € 2,50, kinderen € 1,50. U kunt contact opnemen met de voorzitter van de Stichting: Kees Vermeiden, mail: cg.vermeiden@live.be

 
 
Beleidsvisie 2020 Beleidsvisie 2020
Algemeen 
De officiële naam van de stichting is: “Protestantse Stichting Vrienden van de Sint Janskerk Maastricht”; verder de “Vrienden” genoemd. Het RSI nummer is 009876480; het nummer van de Kamer van Koophandel is 41076831. De Vrienden hebben als doel het inzamelen van gelden voor het onderhoud van de Sint Janskerk in Maastricht. Dit doel wordt hoofdzakelijk bereikt met behulp van vrijwilligers die er voor zorgen dat de kerk open is voor toeristen en andere bezoekers - buiten de zondag- die tegen betaling de toren kunnen beklimmen. Het bestuur bestaat uit C.G. Vermeiden, voorzitter, F van der Kaaden, assessor, J. Aalderink, secretaris, en W. Loof, penningmeester. Vrijwilligers en bestuurders ontvangen geen vergoeding; zij kunnen gemaakte kosten declareren. 

Beleidsvisie 2020 e.v.
De nadruk in 2019 is gelegd op een goede relatie met de vrijwilligers die de balie in de kerk bemensen en het werven van nieuwe vrijwilligers,. Onder een goede relatie wordt in dit verband ook verstaan duidelijkheid over de verantwoordelijkheden, één aanspreekpunt, tijdige roosters en zorg voor de veiligheid. De vrijwilligers vormen het hart van de Vrienden. In 2020 zal dit alles worden voortgezet en zal de Stichting zoveel als mogelijk bijdragen aan diverse projecten van de kerk in nauwe samenwerking met het College van Kerkrentmeesters. Ook onderzoekt de Stichting andere mogelijkheden om het levendig gebruik van het kerkgebouw te ondersteunen.

Verslag 2020
Covid-19 noopte het bestuur de kerk en toren gesloten te houden voor bezoekers. Om dezelfde reden konden er geen zichtbare activiteiten ontplooid worden.

Donaties
Bijdragen voor het werk van de “Vrienden”, incidenteel of met een terugkerend karakter, kunnen gestort worden op bankrekeningnummer NL44INGB0001428814 t.n.v. Prot. Stichting Vrienden St Janskerk te Maastricht. De Stichting is door de Belastingdienst erkend als “Anbi-instelling”, hetgeen betekent dat giften in principe aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Informatie
Voor nadere informatie over de Vrienden kunt u contact opnemen met C.G. Vermeiden; email: cg.vermeiden@live.be; tel. 06-41264138.

Staat van baten en lasten over 2020
Baten 2020 2019 Lasten 2020 2019
Entree - 64.609,5 Projecten - 72.801,91
Opbrengst maquette - 1.480,57 Onderhoud/gebouw - 1.290,53
Verkoop souvenirs - 6.740,92 Souvenirs/Kaarsen en
Postzegels
3.269,69 4.999,42

(4.050,52/
948,90)
 
Verkoop kaarsen - 3.097,57 Kosten Vrijwilligers 467,69 147,09
      Bankkosten 410,39 1.162,72
Subtotaal   75.928,08 Overige kosten 97,48 1.317,50
      Incidentele kosten - 7,50
Donateurs 46,16 130      
Rente 0 30,36
 
   
Baten voorgaande jaren 50 0      
Kasverschil - 2.123,85      
Totaal 96,16 78.212,77 Totaal 4.245,25 81.726,67
Resultaat -4.149,09 -3.513.9      

van deze periode zal nader bericht worden.