Beleidsvisie 2020 Beleidsvisie 2020
Algemeen 
De officiële naam van de stichting is: “Protestantse Stichting Vrienden van de Sint Janskerk Maastricht”; verder de “Vrienden” genoemd. Het RSI nummer is 009876480; het nummer van de Kamer van Koophandel is 41076831. De Vrienden hebben als doel het inzamelen van gelden voor het onderhoud van de Sint Janskerk in Maastricht. Dit doel wordt hoofdzakelijk bereikt met behulp van vrijwilligers die er voor zorgen dat de kerk open is voor toeristen en andere bezoekers - buiten de zondag- die tegen betaling de toren kunnen beklimmen. Het bestuur bestaat uit C.G. Vermeiden, voorzitter, F van der Kaaden, assessor, J. Aalderink, secretaris, en W. Loof, penningmeester. Vrijwilligers en bestuurders ontvangen geen vergoeding; zij kunnen gemaakte kosten declareren. 

Beleidsvisie 2020 e.v.
De nadruk in 2019 is gelegd op een goede relatie met de vrijwilligers die de balie in de kerk bemensen en het werven van nieuwe vrijwilligers,. Onder een goede relatie wordt in dit verband ook verstaan duidelijkheid over de verantwoordelijkheden, één aanspreekpunt, tijdige roosters en zorg voor de veiligheid. De vrijwilligers vormen het hart van de Vrienden. In 2020 zal dit alles worden voortgezet en zal de Stichting zoveel als mogelijk bijdragen aan diverse projecten van de kerk in nauwe samenwerking met het College van Kerkrentmeesters. Ook onderzoekt de Stichting andere mogelijkheden om het levendig gebruik van het kerkgebouw te ondersteunen.

Verslag 2019
 In 2019 waren de kerk en de toren vanaf 1 april tot en met 2 november geopend voor belangstellenden. Het aantal vrijwilligers dat dit mogelijk maakte, door bij toerbeurt de balie te bemensen, is ongeveer 22. Het aantal betalende bezoekers was ca. 24.000.

Donaties
Bijdragen voor het werk van de “Vrienden”, incidenteel of met een terugkerend karakter, kunnen gestort worden op bankrekeningnummer NL44INGB0001428814 t.n.v. Prot. Stichting Vrienden St Janskerk te Maastricht. De Stichting is door de Belastingdienst erkend als “Anbi-instelling”, hetgeen betekent dat giften in principe aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Informatie
Voor nadere informatie over de Vrienden kunt u contact opnemen met C.G. Vermeiden; email: cg.vermeiden@live.be; tel. 06-41264138.

Jaarrekening 2019
Hieronder volgt het financieel jaarverslag 2019


Staat van baten en lasten over 2019
Baten 2019 2018 Lasten 2019 2018
Entree 64.609,5 46.147 Projecten 72.801,91 154
Opbrengst maquette 1.480,57 1.079 Onderhoud/gebouw 1.290,53 645
Verkoop souvenirs 6.740,92 4.751 Souvenirs/Kaarsen en
Postzegels
4.999,42

(4.050,52/
948,90)
 
2449
Bijdragen kaarsen 3.097,57 2.254 Kosten Vrijwilligers 147,09 41
      Bankkosten 1.162,72 241
Subtotaal 75.928,08 54.231 Overige kosten 1.317,50 1330
      Incidentele kosten 7,50 3398
Donateurs 130 250      
Rente 30,36 0
 
   
Baten voorgaande jaren 0 109      
Kasverschil 2.123,85 1.316      
Totaal 78.212,77 55.906 Totaal 81.726,67 8.258
Resultaat -3.513.9        

 


 
terug