Verslag 2022 Verslag 2022
In 2022 waren de kerk en de toren voor belangstellenden geopend vanaf 18 april tot en met begin november met een verlenging van dagen in november en december. De opstart was enigszins aarzelend vanwege de naweeën van Covid-19 en een restauratie van het orgel welke absolute stilte vereiste. Niettemin was het een positieve belevenis dat na 2 jaren van pandemieconsequenties bezoekers weer ontvangen konden worden.
Het aantal vrijwilligers dat dit mogelijk maakte, door bij toerbeurt de balie te bemensen, was ongeveer 25. Het aantal betalende bezoekers was ca. 20.000.

Het bestuur heeft weer regulier en adequaat kunnen vergaderen en grip op de lopende zaken kunnen houden. Het bleek echter lastig te zijn tot een effectieve samenwerking te komen met de Raad van Toezicht en het College van Kerkrentmeesters debet aan tijdelijke problemen in de bemensing van dit laatste gremium.
De afdracht van gelden aan het CvK ten behoeve van de realisering van projecten vertraagde. De projecten herinrichting van de St Jan en vernieuwing van de verwarming evolueerden nauwelijks.
Wel kon een substantiële bijdrage gegeven worden voor de restauratie van het orgel waardoor dat project geen financiële bijdrage van de PGMH vergde omdat de som van externe subsidies en de bijdrage van de Vrienden het geheel van de rekening konden dekken.

In goed overleg met de Belastingdienst heeft het bestuur besloten de voorbereidingen te treffen om vanaf 2023 BTW te heffen op de diensten en verkopen van de Stichting. De penningmeester heeft het nodige gedaan om daar voor 2023 effectief op voorbereid te zijn en ook de afdracht van BTW inzichtelijk te maken.

Met de groep van vrijwilligers werden goede contacten onderhouden middels regelmatige nieuwsbrieven maar ook door samenkomsten aan het begin en het einde van het seizoen. Hoewel enkele vrijwilligers vanwege hun vergevorderde leeftijd moesten terugtreden bleef het aantal op peil door de aanmelding van enkele nieuwe vrijwilligers uit de kring van de PGMH. Er lijkt een trend zichtbaar dat vrijwilligers niet meer zoals eerder gebruikelijk wekelijks een baliedienst kunnen vervullen. Hierdoor moeten meer vrijwilligers ingeschakeld worden en vereist het opstellen van een rooster meer tijd en aandacht van onze medewerkster Anna Vrijens-van den Akker.

Al met al kon het bestuur tezamen met de vrijwilligers terugzien op een positief verloop van het jaar en een goed financieel resultaat.
 
terug