Kerkenraad Kerkenraad
In de protestantse traditie worden gemeenteleden gekozen tot ouderling of diaken. Zij kunnen deze positie 4 jaar bekleden en zijn daarna eenmaal direct herkiesbaar. Samen met de predikant(en) vormen zij de kerkenraad die als afspiegeling van de gemeente de koers in de gemeente bepaalt.

Leden van de Kerkenraad:
Dirk Ouwehand, voorzitter
Emilie Hilbers, scriba
Baukje Vrieswijk, diaken
André Schreurs, diaken
Margo van Haeringen, diaken
Marije Bijleveld, diaken
Hanske Kamphuis, diaken
Evelijn de Jong, ouderling
Jody Martens, ouderling
Lianne Schuuring, ouderling
Ria Smit, ouderling
Lies Oost, ouderling
Harrie de Reus, predikant

Vergaderingen:
De kerkenraad komt eens in de maand, m.u.v. de zomermaanden en december, bij elkaar om na te denken over het beleid en besluiten te nemen over de koers van de kerk.

Vergaderdata en locaties kerkenraad PGMH 2024
ieder gemeentelid is van harte welkom om de kerkenraadsvergaderingen bij te wonen. Hieronder staat een overzicht van de komende vergaderingen, ze starten altijd om 19.45 uur.
25 januari 't Trefpunt Maastricht
22 februari Kloosterkerk Valkenburg
21 maart 't Gulperhoes Gulpen
18 april  't Trefpunt Maastricht
23 mei Kloosterkerk Valkenburg
20 juni 't Gulperhoes Gulpen
19 september Kloosterkerk Valkenburg
24 oktober 't Gulperhoes Gulpen
28 november Kloosterkerk Valkenburg
12 december (optie) 't Trefpunt Maastricht

De vergaderingen zijn openbaar, tenzij het over personen gaat. Toehoorders worden verzocht zich drie dagen voor de vergadering bij de scriba te melden. Ze krijgen dan de agenda en de stukken. Het mailadres van de scriba is: scriba@maasheuvelland.nl

Op 15 juni moeten de jaarrekeningen van de diaconie en van het college van kerkrentmeesters zijn ingediend in FRIS en op 15 december de begrotingen van beide colleges. De terinzageleggingstermijn is in beide gevallen twee weken, maar we moeten een week aanhouden om eventuele opmerkingen vanuit de gemeente te verwerken. We bespreken de jaarrekeningen in april met vaststelling in mei, en de begrotingen in oktober met vaststelling in november.

Voor verdere contactgegevens kijkt u op de contact-pagina
Voor het Beleidskader 2024-2027 klik hier
De tekst van de Plaatselijke regeling kunt u hier vinden.
We hebben ook een Gemeenteprofiel, klik hier

 

terug