Beleidsvisie 2022 Beleidsvisie 2022
De nadruk in 2021 is gelegd op een goede relatie met de vrijwilligers die de balie in de kerk bemensen en het werven van nieuwe vrijwilligers,. Onder een goede relatie wordt in dit verband ook verstaan duidelijkheid over de verantwoordelijkheden, één aanspreekpunt, tijdige roosters en zorg voor de veiligheid. De vrijwilligers vormen het hart van de Vrienden. In 2022 zal dit alles worden voortgezet en zal de Stichting zoveel als mogelijk bijdragen aan diverse projecten van de kerk in nauwe samenwerking met het College van Kerkrentmeesters. Ook onderzoekt de Stichting andere mogelijkheden om het levendig gebruik van het kerkgebouw te ondersteunen.

Verslag 2021
 In 2021 waren de kerk en de toren slechts 1 maand geopend voor belangstellenden. De beperkende maatregelen vanwege Covid-19 verhinderden de openstelling in de overige maanden van het bezoekersseizoen. Het aantal vrijwilligers dat dit mogelijk maakte, door bij toerbeurt de balie te bemensen, is ongeveer 22.
Afdrachten aan het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland zijn er vanwege de stagnerende activiteiten door Covid-19 reden niet geweest.
Er waren enkele kleinere uitgaven en de aankoop van een nieuwe brandtafel voor kaarsen die aan de hoogste normen van brandveiligheid en milieubescherming voldoet.

Jaarrekening 2021
Hieronder volgt het beknopte financieel jaarverslag 2021
Uitgebreidere informatie hierover kunt u bij de voorzitter opvragen.
 
Baten 2021 Lasten 2021
Entree 6.075,15 Projecten 1.149,5
Opbrengst maquette 266,92 Onderhoud
gebouw
187,55
Verkoop diversen 663,15 Souvenirs
Kaarsen en
Postzegels
204,85
    Kosten
Vrijwilligers
440,33
Subtotaal   Bankkosten 374,18
    Overige
kosten
62,60
Donateurs 4.211 Incidentele
kosten
350
Rente 30,36    
Baten voorgaande jaren 0
 
 
Kasverschil -433,59    
Totaal 11.246,58    
Resultaat +8.043,98 Totaal 2.769,01
terug