Kerkenraad Kerkenraad

In de protestantse traditie worden gemeenteleden gekozen tot ouderling of diaken. Zij kunnen deze positie 4 jaar bekleden en  zijn daarna eenmaal direct herkiesbaar. Samen met de predikant(en) vormen zij de kerkenraad die als afspiegeling van de gemeente de koers in de gemeente bepaalt.

Vergaderingen
De kerkenraad komt eens in de maand, m.u.v. de zomermaanden en december, bij elkaar om na te denken over het beleid en besluiten te nemen over de koers van de kerk.
Elke vergadering wordt geopend met een inhoudelijk thema met als doel bezinning op en verdieping in een bepaald onderwerp.

U bent van harte welkom om de kerkenraadsvergaderingen bij te wonen. Hieronder staat een overzicht van de komende vergaderingen:

April

19-4

19.30-22.00 uur

Oude pastorie Vaals

Kerkstraat 47

Mei

17-5

19.30-22.00 uur

Trefpunt St. Jan, Maastricht

Aureliushof 150

Juni

21-6

19.30-22.00 uur

Toeristenkerk Gulpen

Rosstraat 5

Sept

20-9

19.30-22.00 uur

Kloosterkerk Valkenburg

Oosterweg 1

Okt

25-10

19.30-22.00 uur

Oude pastorie Vaals

Kerkstraat 47

Nov

22-11

19.30-22.00 uur

Trefpunt St. Jan, Maastricht

Aureliushof 150

Dec

13-12 (optie)

19.30-22.00 uur

Toeristenkerk, Gulpen

Rosstraat 5

Conform artikel 3.14 van de Plaatselijke regeling 2017 zijn de vergaderingen van de Kerkenraad openbaar voor leden van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland. De agenda wordt vooraf aan de leden van de gemeente bekend gemaakt.  

Moderamen

Daarnaast is er een moderamen dat bestaat uit de preases van de kerkenraad, de gemeentepredikanten, de voorzitter van het college van diakenen, de voorzitter van het college van kerkrentmeesters en een scriba. Het moderamen komt twee weken voorafgaand aan de kerkenraads-vergadering bijeen om de vergadering van de kerkenraad voor te bereiden. 

Meer informatie


Voor contactgegevens kijkt u op de contact-pagina

de tekst van de plaatselijke regeling kunt u hier vinden.

We hebben ook een gemeenteprofiel, klik daarvoor hier

 

terug