Nieuwsbrief van 16 oktober 2020 Nieuwsbrief van 16 oktober 2020
 
Michazondag 18 oktober

Filipijnse vrouwen en meisjes die hun lichaam gedwongen verkopen achter een raam of webcam. Poolse arbeidsmigranten die dagen maken van 16 uur en zonder veel privacy leven in ‘vakantiehuisjes’. Nederlandse pakketbezorgers die geen tijd voor hun gezin overhouden door het moordende werkschema. Moderne slavernij. Misbruik. Uitbuiting.

Wij zijn niet de redders van deze wereld. Maar we dragen wel verantwoordelijkheid voor onze eigen keuzes! Wat wij eten, waar we ons mee kleden en hoe we vakantievieren heeft invloed op de vrijheid van anderen. Waar onze keuzes samenvallen met Gods verlangen, wordt er al iets zichtbaar van Gods nieuwe wereld. Dan wijzen onze keuzes op die wereld. Zijn Geest helpt ons om anderen te laten delen in zijn vrijheid. Zondag 18 oktober zal in alle kerken dit thema “delen in vrijheid” centraal staan. Wie de dienst niet kan bijwonen, kan via de kerktelefoon er toch deelgenoot van zijn.

Werkgroep Groene Kerken
Jeanette van Doorn, Nelleke de Kruik, Jelle Vegt
 
De Zondagsdienst in de St. Jan en via de kerkomroep

Jezus wijst in Lucas 4 met behulp van een Bijbeltekst uit Jesaja op zichzelf. Hij is o.a. gekomen om verdrukten te bevrijden. Er zijn meer teksten die laten zien hoe mensen zijn, of zouden moeten zijn. De Michacampagne gebruikt een Bijbeltekst als motto. Daarin gaat het over rechtdoen, trouw zijn en Gods weg gaan. Het opkomen voor onderdrukten is een plicht. Het kost ons wat.
Daarover denken we na met betrekking tot bijvoorbeeld moderne slavernij.

Voorganger: ds. Jolien Leeffers
Organist: Nick Goudkuil
Zang: Emma van der Scheer
Aanvang 10.00 uur


Aanmelden bij:
Renald Mackintosh (rdmackintosh@kpnmail.nl - 06-5144 5849)
Elly de Haan (dehaan-verduyn@freeler.nl - 06-4026 1066)

Al eerder was besloten vanwege de weersomstandigheden na afloop van de dienst niet meer gezamenlijk koffie buiten meer te drinken
 
De Zondagsdienst in Valkenburg

Voorganger: ds. Marianne Kneteman
Organist: Stef Grit

Aanvang 10.00 uur

Het aanmeldnummer is (zoals iedere week) 06-3023 6347
Aanmelden kan vanaf vrijdag 10.00 tot zaterdag 16.00 of zondagmorgen bij de kerk.

Vanwege de huidige Corona-maatregelen is besloten om de komende weken in de Kloosterkerk na afloop van de viering geen koffie/thee te drinken.
 
De Zondagsdienst in Vaals

Voorganger: ds Ineke Clement
Organist: Christine Moraal
Zang: Irmgard Lebherz
Aanvang 10.00 uur

Aanmelden: tot zaterdag 16.00 uur via 06-1381 9346 of zondagmorgen bij de kerk

Vanwege de huidige Corona-maatregelen is besloten om de komende weken in de Kloosterkerk na afloop van de viering geen koffie/thee te drinken. 
 
De diaconale collecte voor zondag 18 oktober is voor het werelddiaconaat

Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda.

Hoe zou u zich voelen als u nu niet verzekerd zou zijn voor uw ziektekosten? Niet
prettig waarschijnlijk. Of als u ineens afgesloten zou worden van elektra? Ons leven zou op zijn kop staan. In het Afrikaanse land Rwanda zijn deze zaken ook belangrijk voor de mensen. Maar om al die dingen te betalen, moet je genoeg verdienen. Dat is lastig als je op een kleine akker werkt en maar net aan genoeg kan verbouwen om je gezin iedere dag te voeden. Vandaag collecteren we voor werk van Rwandese zusters. Geen grootschalig ontwikkelingsproject, maar dicht aan de basis. Deze zusters trainen boeren en boerinnen, zodat die met andere technieken meer opbrengst uit hun land halen. Bijvoorbeeld door irrigatie, meer variatie en wisselteelt, dieren houden, eigen compost verwerken, vruchtbare grond leren vasthouden en beter samenwerken. Een getrainde boer kan zijn kinderen daardoor naar school sturen en zijn elektra en gezondheidsverzekering betalen. Dat lijkt klein, maar betekent veel in het leven van mensen. Eén boer of boerin trainen kost 160 euro.
Daar vragen we vandaag uw bijdrage voor via Kerk in Actie.

Namens de diaconie alvast: Dank u wel!

Mieke Davidse

U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de Diaconie Maas-Heuvelland: NL79 RABO 0152 1293 59
 
Diaconale hulp in september

De diaconie heeft in september de volgende doelen ondersteund:
 
Kerk in Actie Zending in Rwanda €475
  Noodhulp Beiroet €354
Voedselbank Limburg   €475
Exodus   €380
Plaatselijke noodhulp   €50
Vincentiusvereniging   €475
     
Totaal   €2209
 
De diaconale collectes brachten in september op:
 
Per bank   €622
In onze kerkdiensten   €803
Totaal   €1425

Collecte voor het werk in de gemeente

Voor de maand september wil het College van Kerkrentmeesters uw bijdrage graag vragen voor de verduurzaming en het onderhoud kerkgebouwen (waaronder onze uitgestelde projecten vallen in de St Jan, Vaals en Valkenburg).
U kunt uw bijdrage overmaken naar Bankrekening NL 37 RABO 03 7372 4772 t.n.v. Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland onder vermelding van het doel van uw gift. 
 
De nieuwe coronaregels

De Kerkenraad heeft al vooruitgelopen op de nieuwe aanscherpingen van de corona-richtlijnen. We waren en zijn vanuit het oogpunt van solidariteit met de samenleving niet gelukkig met de kerkelijke exceptie, die ons gegeven was en is.
We blijven dus het maximum van 30 bezoekers per dienst exclusief medewerkers aanhouden.
Het lijkt er op dat onze kleinere bijeenkomsten zoals gespreksgroepen en vergaderingen volgens de richtlijnen wel doorgang kunnen vinden. Elke organisator en deelnemer kan daarin zijn eigen afweging maken. De Kerkenraad zal weer via Zoom vergaderen.

 
Agenda

Omdat het de scriba op dit moment niet duidelijk is welke bijeenkomsten wel, en welke niet doorgaan blijft de agenda hier achterwege. Voor een overzicht van de geplande activiteiten, zie de vorige Nieuwsbrief.
 

 
 

 
terug