Nieuwsbrief van 31 juli 2020 Nieuwsbrief van 31 juli 2020
 
1. De Zondagsdienst in de St. Jan en via de kerkomroep
  Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Ds. Wim den Braber
Organist: Ineke Schuit-Romeijn

Aanmelden:
Renald Mackintosh (rdmackintosh@kpnmail.nl  - 06-5144 5849)
Elly de Haan (dehaan-verduyn@freeler.nl - 06-4026 1066)

Beperking bezoekersaantal St. Jan tot 50
De Kernraad Maastricht wil ook tijdens de maand augustus het maximale aantal van kerkgangers in de St. Jan voor de zondagsdiensten laten op 50. Gezien de landelijke en regionale ontwikkelingen t.a.v. Covid 19 lijkt het de Kernraad belangrijk verdere voorzichtigheid te betrachten. Dat was al eerder besloten voor 2 augustus; dit besluit wordt nu voor de hele maand van kracht.
De Kernraad kan er op deze wijze voor zorg dragen dat de diensten op een zo veilig mogelijke manier uitgevoerd worden.

 
2. De Zondagsdienst in Valkenburg
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. Adjo Witte
Organist: Carine Zwart

Het aanmeldnummer is (zoals iedere week) 06-3023 6347

 
3. De Zondagsdienst in Vaals
  Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Ds. Geurt Smink
Organist: Stef Grit
Zang: Katelijne Aartbellen
Kindernevendienst: Martine Bakker

Aanmelden: tot zaterdag 16.00 uur via 06-1381 9346 (zoals gebruikelijk)

 
4. De diaconale collecte voor zondag 2 augustus: de Vincentiusvereniging
 

De Vincentiusvereniging is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie, die met behulp van armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening en vanuit het gedachtegoed van Vincentius, een structurele bijdrage wil leveren aan goed leven voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving.

De Vincentiousverenigingen willen midden in en vanuit de gemeenschap werken. Directe en persoonlijke hulp staat daarbij centraal. Waar mogelijk tracht de Vincentiusvereniging de situatie van de mensen structureel te verbeteren. Vanwege regionale verschillen leggen de afzonderlijke afdelingen in het land eigen accenten in de activiteiten.

Lokaal, landelijk en internationaal werken ze nauw samen met organisaties en mensen die eenzelfde doel nastreven. Ze steunen derhalve projecten waar ook ter wereld. De Vincentiusvereniging maakt deel uit van de internationale Society of Saint Vincent de Paul die actief is in 148 landen over de hele wereld met bijna een miljoen leden.

 

De Vincentiusvereniging is geworteld in de christelijke traditie. Zij bekommert zich om ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof.

Helpt u vanmorgen mee om het werk van de Vincentius vereniging voort te zetten?
 

Geschiedenis van de Vincentius vereniging

Op 23 april 1833 stichtte Frédéric Ozanam op twintigjarige leeftijd, samen met Emmanuel Bailly en vijf bevriende studenten van de Sorbonne in Parijs de Conférence de Charité. De studenten zagen in dat met praten alleen de wereld niet kon worden verbeterd. Ze bezochten in armoede verkerende gezinnen, gingen op zoek naar hulpbehoevende zieken en bejaarden, hielpen waar nodig, zowel in de steden als op het platteland. Al spoedig kwamen er meer mensen bij en kon de hulp op grotere schaal georganiseerd worden en was de basis voor de vereniging gelegd.Binnen het bestek van 10 jaar had de Vincentiusvereniging voet aan de grond gekregen in andere Europese landen zoals Italië, Spanje, Portugal, Duitsland, Ierland en België. De eerste conferentie van de Vincentiusvereniging-Nederland werd op 10 februari 1846 opgericht in de sacristie van de kerk in de Oude Molstraat in Den Haag. Op 4 maart werd deze conferentie onder de naam Onze Lieve Vrouw ingelijfd bij de Algemene Raad in Parijs. Intussen was de vereniging in nagenoeg alle Europese landen opgekomen. Na Europa werd de vereniging 'geëxporteerd' naar Latijns-Amerika, Canada, de Verenigde Staten, Azië, Oceanië en Afrika.

Vincentius à Paulo
De eerste leden die met dit werk begonnen, kozen als patroon voor hun werkgroepen Vincentius à Paulo. Hij wordt op 24 april 1581 geboren in het dorpje Pouy in Zuidwest Frankrijk. Op 19-jarige leeftijd wordt hij tot priester gewijd en studeert hij vervolgens aan de universiteit. In 1612 wordt hij pastoor en is huiskapelaan en leraar bij graaf Emmanuel de Gondi, generaal van de galeislaven.In 1614 sticht hij de eerste 'Confrérie de la Charité', een damesgezelschap, een initiatief van Vincentius om planmatig armenzorg en zielzorg te geven. Drie jaar later volgt de oprichting van de mannelijke tegenhanger. In Marseille realiseert Vincentius een ziekenhuis voor galeislaven. In 1625 sticht Vincentius de Congregatie van de Missie, de Lazaristen, zo genoemd naar het moederhuis St. Lazare in Parijs, onder andere ter vorming van de geestelijkheid. In 1633 stichtte Vincentius de Filles de la Charité (Dochters der Liefde), een congregratie die in Nederland nog steeds bestaat. Vincentius staat Koning Lodewijk XIII op zijn sterfbed bij. Hij wordt 'caritasminister', die delen van het land voor de hongersnood behoedt, hulp verleent aan oorlogsslachtoffers en vluchtelingen en een gaarkeuken opricht in Parijs. Vincentius à Paolo sterft op 27 september 1660 in Parijs en is begraven in de kerk St. Lazare te Parijs. Paus Clemens XII verklaart hem in 1737 heilig.

De diaconale collecte voor zondag 9 augustus: Omzien naar elkaar

De belangrijkste doelstelling van de diaconie is het omzien naar mensen in knelsituaties, dichtbij en veraf.
De collecte voor eigen diaconie staat geregeld op het collecterooster.
De diaconie heeft oog en oor voor mensen in nood. Het maakt niet uit of de personen die hulp nodig hebben niet-kerkelijk zijn.
De diaconie biedt geen specialistische hulp, maar kan in bepaalde gevallen wel voor materiële hulp zorgen.
Aanvragen voor nood worden nooit aangekondigd en komen altijd onverwachts. En in deze bizarre tijd komen de aanvragen vaker. De diaconie wilt de collecte van vanmorgen gebruiken voor kleine aanvragen die directe hulp behoeven. Helpt u vanmorgen mee om het werk van de diaconie voort te zetten?

Alvast bedankt namens de Diaconie.

Mieke Davidse

U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de Diaconie Maas-Heuvelland: NL79 RABO 0152 1293 59
 
  Voor de maand augustus wil het College van Kerkrentmeesters uw bijdrage graag vragen voor de verduurzaming en het onderhoud kerkgebouwen (waaronder onze uitgestelde projecten vallen in de St Jan, Vaals en Valkenburg).
U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekening NL 37 RABO 03 7372 4772 t.n.v. Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland onder vermelding van het doel van uw gift. 

 
6. Foutief mailadres Cor Spreeuwenberg

Er blijkt een foutief mailadres van de voorzitter van de Kerkenraad, Cor Spreeuwenberg, in omloop. Het juiste mailadres is: cspreeuwenberg62@gmail.com – dus zonder puntje tussen de c en de s.

 
7. Nieuwsbrief

In verband met vakantie van de scriba is er volgende week geen Nieuwsbrief – vandaar dat nu alvast het collectedoel voor 9 augustus is opgenomen. Wel zullen volgende week de liturgieën verspreid worden.
Omdat het in de zomerperiode vrij rustig is zal de Nieuwsbrief voorlopig wellicht wat onregelmatiger verschijnen. Tenzij het virus anders beslist.

Pieter Caljé, scriba PGMH
Reacties en mededelingen: pgmhscribaat@gmail.com

 
terug