Nieuwsbrief van 29 mei 2020 Nieuwsbrief van 29 mei 2020
  1. De zondagsdienst via de Kerkomroep om 10 uur

Voorganger: ds. Harrie de Reus
Zondag sluiten we de vijftig dagen na Pasen af met Pinksteren. Opnieuw een feest dat we niet met elkaar in de kerk kunnen vieren. Het is niet anders. Via de kerkomroep is de viering vanuit de St. Jan. zoals gebruikelijk wel te volgen. Een mooi moment van gezamenlijkheid, of u nu op dat moment meeluistert, of later. Voor wie zondagmorgen meteen inschakelt, let er op dat we de viering om 10.00 uur beginnen.
We lezen uit Johannes 20, waar Jezus zijn volgelingen heilige geestesadem inblaast. Een tekst die we al jarenlang lezen, maar die in deze tijd plots anders klinkt, nu we beducht moeten zijn voor besmetting door aerosolen, die vrijkomen met praten, zingen, hoesten … en ja, dus ook met blazen. Toch is het wel de bezieling waarmee we ons juist nu kunnen voeden. Hemelse adem die voedt in plaats van besmet. Een verhaal om van op te ademen. Klaas Remerie speelt prachtige muziek van Bach op het orgel, waaronder een aria gezonden door Emma van der Scheer. Luistert u mee?

De orde van dienst vindt U in de meegestuurde bijlage.
 
  1. De diaconale collecte: Help een stille coronaramp voorkomen

In plaats van de aangegeven diaconale collecte van Pinksterzondag (op de achterpagina van kerkberichten) willen we ingaan op de dringende oproep van Kerk in Actie.
De gevolgen van de coronacrisis treffen ons allemaal, al voelt de een ze meer dan de ander. Wie deze crisis zéker voelen, zijn mensen in landen als Moldavië, Colombia en Rwanda. Door de verplichte lockdowns kunnen zij niet werken. En geen werk betekent geen geld en dus geen eten. De verhalen uit deze landen zijn hartverscheurend. Mensen komen om van de honger. Ongekend wat hier gebeurt!
Kerk in Actie zet zich in om deze nog onbekende, stille coronaramp te voorkomen. Ze ondersteunen kerken over de hele wereld die opstaan om mensen te helpen. De komende maanden hebben ze 1,2 miljoen euro nodig voor voedsel- en hygiënepakketten, medische zorg en financiële steun voor de meest kwetsbare mensen. Een enorm bedrag, dat ze alleen samen met u kunnen realiseren.
Samen zijn we de kerk in actie. Daarom vragen we u vrijmoedig om, ook in deze verwarrende tijden, onze naasten ver weg niet te vergeten. Help een stille coronaramp voorkomen!
Namens de diaconie alvast bedankt.
Mieke Davidse
U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de Diaconie Maas-Heuvelland: NL79 RABO 0152 1293 59
 
  1. Collecte voor het werk in de gemeente.
Voor de maand mei willen het College van Kerkrentmeesters uw bijdrage graag vragen voor de verduurzaming en het onderhoud kerkgebouwen (waaronder onze uitgestelde projecten vallen in de St Jan, Vaals en Valkenburg). U kunt uw bijdrage overmaken naar Bankrekening NL 37 RABO 03 7372 4772 t.n.v. Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland, graag onder vermelding van onderhoud kerkgebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Bankrekening NL 37 RABO 03 7372 4772 t.n.v. Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland onder vermelding van het doel van uw gift. 
 
  1. De hervatting der diensten

De Kerkenraad heeft woensdag besloten dat de diensten zowel in Maastricht als in het Heuvelland op 7 juni hervat worden, maar uiteraard op beperkte schaal. De PKN heeft de kerkenraden de vrijheid gegeven de diensten binnen de door de overheid opgelegde kaders zelf in te vullen, maar daarbij voor grote behoedzaamheid gepleit, en voor een zeer zorgvuldige planning, die in gedetailleerde gebruiksplannen is neergelegd. Wij hebben als gemeente een duidelijke verantwoordelijkheid er zorg voor te dragen dat het virus niet via onze activiteiten verspreid wordt, en natuurlijk ook tegenover onze gemeenteleden. Bovendien liggen de kerken momenteel onder een vergrootglas, gezien de incidenten die zich in een aantal kerken hebben voorgedaan.
Dat betekent dat wij besloten hebben nog iets voorzichtiger te zijn dan de regels die door de overheid gegeven zijn. Bij de diensten worden 30 man toegelaten, maar dat is inclusief de bij de dienst aanwezige medewerkers zoals de predikant, de koster, de organist, de ouderling, eventuele zangers etc. De overheid staat 30 man exclusief deze medewerkers toe. In onze kerken zal het dus rond de 23 man zijn, exclusief medewerkers. Daarnaast zetten wij de stoelen op minimaal 2 meter afstand van elkaar in al onze kerken.
Het zal iedereen duidelijk zijn dat er van collectief zingen geen sprake kan zijn. Wij hebben verder besloten dat er zelfs niet binnensmonds neuriënd meegezongen kan worden. Individuele zangers zullen op minimaal 6 meter, maar liefst 10 meter van het publiek zingen.
Daarnaast zullen nog allerlei maatregelen in het gebouw worden genomen om het virus in zijn mogelijkheden te beperken zoals desinfecteermiddelen, reiniging der objecten, ventilatie etc. Toiletbezoek kan alleen in noodgevallen. Ook zullen vaste looprichtingen in de gebouwen aangegeven worden, en zal de toegang worden gereguleerd.
Om te zorgen dat er geen mensen teleurgesteld hoeven te worden als de kerk ‘vol’ mocht zijn, gaan we werken met een aanmeldsysteem. Maastricht en het Heuvelland werken dat elk op eigen wijze uit. In de volgende Nieuwsbrief zullen de details daarvan bekendgemaakt worden, evenals de uitgewerkte gebruiksplannen.
Tenslotte - maar dat is inmiddels standaard in onze anderhalve meter samenleving – zal aan bezoekers gevraagd worden of ze geen ziekteverschijnselen hebben, ook al weten we dat onze gemeenteleden veel verantwoordelijkheidsbesef hebben.
Deze maatregelen zijn gebaseerd op de kennis van nu. We weten allemaal dat de inzichten inzake het virus razendsnel kunnen veranderen. We moeten en zullen dus flexibel genoeg zijn om met de veranderde inzichten mee te bewegen.
We hebben ons natuurlijk afgevraagd of we in deze omstandigheden überhaupt wel opnieuw met de diensten moesten beginnen. We hebben gemeend dat toch te moeten doen, allereerst omdat we geloven dat de door ons genomen maatregelen kerkbezoek verantwoord maken. Daarnaast geloven we dat het mensen goed kan doen voor hen belangrijke activiteiten weer op te pakken, en dat ze zelf een keuze kunnen maken of dat voor hen verantwoord is of niet. Maar ten diepste was er het besef dat de hele samenleving op dit moment voor de opgave staat wat meer open te gaan zonder dat de verspreiding van het virus vrij baan krijgt. Dat is voor iedereen zoeken en tasten. Het is zoals Piet van Reenen tijdens de Kerkenraad zei: “We have to build a bridge while we cross the water”. Daar wil de PGMH op behoedzame wijze ook aan bijdragen.


 
  1. Openstelling der kerken in het Heuvelland

In de vorige nieuwsbrief is al even aangestipt dat in Vaals – en later ook in Valkenburg – de kerken op woensdagmiddag opengesteld zijn. Dat ontstond toevallig. De organist Christine Moraal speelde in de kerk van Vaals, en spontaan druppelden toen wat mensen binnen. Er was duidelijk een zekere behoefte aan een moment van verstilling met orgelmuziek. Daarmee liep men in het Heuvelland wel wat vooruit op de regelingen rond bijeenkomsten. De Kerkenraad heeft nu ook instemming verleend met deze bijeenkomsten door te gaan, maar de praktijk rondom de bijeenkomsten wat aangescherpt. Ook dit moet door de Kernraad Heuvelland in gebruiksplannen worden vastgelegd.
De Kernraad Maastricht wil voorlopig niet overgaan tot dit soort activiteiten, maar zich vooralsnog op een goede organisatie van de diensten richten. 
  1. Vlag: Houd moed, heb lief

Zoals eerder aangekondigd zal bij onze vier kerken een vlag hangen met als tekst ‘Houd moed, heb lief’ worden opgehangen. Helaas lukte dat niet meer met Pinksteren, maar zal dat in de loop van komende week gebeuren. Een symbool van verbinding met stad en dorp. De woorden zijn onderdeel van een langer gedicht van de dichter Ingmar Heytze die ooit het ‘Gedicht voor op een bouwschutting’ schreef. Het zijn woorden die iedereen kunnen bemoedigen in een veranderende wereld. Voor ons zijn het ook geloofswoorden. Jezus bemoedigt de mensen die Hij ontmoet, omdat Hij hen tegemoet treedt met liefde. Met Pinksteren krijgen we de liefde van de Geest mee, om moed te houden. Vandaar de rode kleur als achtergrond van deze vlag. Het is een bemoediging die we nodig zullen hebben. We weten niet welke gevolgen de versoepeling van de maatregelen zal hebben. De onzekerheid blijft. Sommigen van ons hebben geliefden verloren in de afgelopen weken. En wie kwetsbaar is, durft voorlopig nog niet weer de wereld in te gaan.
Maar het gedicht van Ingmar Heytze gaat nog verder. Het eindigt zo: ‘Ik heb alleen de woorden waar ik uit besta. Het zijn: houd moed, heb lief, wees eerlijk, geef nooit op – als het slecht gaat, zal het beter gaan.’

 
‘Gedicht voor op een bouwschutting’
Ik ken u niet. Ik zal u nooit herkennen.
Ik ben er pas als u mij ziet en eerder niet,

ik ben maar een paar regels op een schutting in de stad.
Bedankt dat u mij leest. Ik heb alleen de woorden waar ik uit besta.
Het zijn: houd moed, heb lief, wees eerlijk, geef nooit op – als het slecht gaat, zal het beter gaan.

U wordt van harte uitgenodigd om bijgaande vlag uit te printen en als teken van verbondenheid voor het raam te hangen. Een mooi gebaar voor/in de buurt, toch? Mocht het printen niet lukken, dan kunt u voor € 2,50 een geprint A4 of A3 exemplaar thuisgestuurd krijgen. Als u dat wilt kunt u dat dit Pinksterweekend, tot uiterlijk dinsdag 2 juni doorgeven aan ds. Harrie de Reus via dsdereus@ziggo.nl (met vermelding van het formaat).

 
  1. ONDERWEG juni – juli – augustus 2020
van Nelleke de Kruik:
Het zijn rare tijden waarin heel veel ontmoetingen zijn weggevallen. Niet alleen de bezoeken aan familie en vrienden, ook ons bezoek aan kerken, theaters, filmzalen en horeca. Het leven is veranderd. Zo ook voor Onderweg!
Kloosterkoffie, soosmiddagen, filmavonden, tafelgesprekken….allemaal afgelast!
Een aantal activiteiten heeft naar nieuwe manieren van doorgaan gezocht. De Duits-Nederlandse leesgroep en de gespreksgroep Zuid-Oost zijn via Zoom aan het werk geweest, evenals de gespreksgroep 20-30-ers. De kerkdienst is via de Kerkomroep te beluisteren en daarna is er online koffiedrinken gestart door Harrie de Reus met een kleine groep bezoekers uit zowel het heuvelland als Maastricht. Het zijn pogingen om elkaar te kunnen blijven zien en spreken.
Het is onduidelijk wat er de komende maanden doorgaat. Het blijft zoeken naar nieuwe manieren. Voor een aantal van u zal dat geen optie zijn. Dan gaat het misschien meer om de lijfelijke ontmoeting, de gezelligheid, dan het te bespreken onderwerp of de te beluisteren dienst. Daarin is iedereen uiteraard vrij. Maar deze situatie gaat niet snel voorbij. De anderhalvemetersamenleving zal blijven zolang er geen vaccin of medicijn is. Dat gaat volgens de optimisten nog zeker een half jaar duren en volgens pessimisten kan dat ook twee of drie jaar worden. Laten we het houden op iets ertussenin, maar dan nog….
Ik zou ervoor willen pleiten, ga op zoek naar manieren om elkaar niet uit het oog te verliezen. Probeer online nieuwe methodieken uit. Kijk wat er wellicht wel mogelijk is, buiten in een grote tuin met goed weer of in een zaal waar iedereen voldoende afstand kan bewaren.
Intussen zou Onderweg nu druk bezig willen zijn met het nieuwe programma. Hoe graag we dat ook willen, op dit moment is er geen zinnig woord te zeggen over de mogelijkheden. We zijn al blij als een aantal bestaande activiteiten een weg weten te vinden om door te gaan. Laat het weten als u daar hulp bij nodig heeft. Nelleke de Kruik 06-38254236.

Onderwegactiviteiten die wel door gaan:

Duits-Nederlandse Leeskring
In deze vreemde tijden proberen we de leeskring toch door te laten gaan. Lezen is van alle tijden! Op 23 april bespraken we via beeldbellen “De Voddenkoningin” van Saskia Goldtschmidt, een boek over de roerige sixties, dat herinneringen bij ons opriep en op donderdag 14 mei – voor het eerst weer in de Oude Pastorie op gepaste afstand van elkaar en met eigen meegebrachte koffie/thee – het boek “De Engel van het vergeten” van de Oostenrijks-Sloveense schrijfster Maja Haderlap.
Voor donderdag 18 juni staat het boek “Duel” van Joost Zwagerman op het programma. Over de rol van de kunst en de waarde van (perfect) nageschilderde schilderijen.
En op donderdag 16 juli het boek “Duitse les” van Siegfried Lenz. Een virtuoze roman over vriendschap, autoriteit, het belang van kunst en het conflict tussen plicht en het individuele geweten. Wil je mee doen, je bent van harte welkom! Meld je dan bij Babette Lemmer
043-3063858 of b.lemmer@gmx.de

Zomertuin
Sinds enige tijd hebben wij in de grote tuin van ons gebouw aan de Via Regia, een moestuin, aangelegd door enige bewoners. Er is in de tuin ook gelegenheid om bij elkaar te zitten op afstand 1,5 m. Wij hebben 8 stoelen en nog wat bankjes. Parkeergelegenheid kan voor korte tijd geregeld worden. In de nazomer hebben we, als ze willen groeien, heel veel tomaten. Als er belangstelling is moeten we wel het één en ander regelen en het kan alleen als het mooi weer is natuurlijk.
Info bij Hanske Kamphuis,
tel. 0653516100/043-8522828 of h.kamphuis@hotmail.nl


Pieter Caljé, scriba PGMH
terug