Nieuwsbrief van 12 november 2021 Nieuwsbrief van 12 november 2021

Nieuwsbrief 12 november 2021

 

Nieuwe coronamaatregelen:

live-bijeenkomsten opgeschort, diensten niet

 

 

De Kerkenraad wil de aansporing uit de persconferentie van de minister-president van vrijdagavond opvolgen en gezond verstand en voorzichtigheid voorop stellen. Maar gezien de korte tijd, die ons ter beschikking stond voor het uitkomen van de Nieuwsbrief, beperken we ons tot enkele algemene lijnen.

 

De meeste live-bijeenkomsten willen we voorlopig tot 3 december opschorten of via Zoom laten doorgaan. Dat geldt niet voor de kerkdiensten, die wel door kunnen gaan maar daar willen we wel weer strikter dan voorheen aan de 1,5 meter vasthouden.

 

Pijnlijk is dat we de dialoogsessies waar naar ons gevoel de 1,5 meter niet goed gegarandeerd kan worden, moeten uitstellen. Die dialoogsessies die toch al via Zoom zouden plaatsvinden kunnen natuurlijk wel gewoon doorgaan.

 

Ook de gespreksgroepen die thuis zouden plaatsvinden moeten via Zoom plaatsvinden of uitgesteld worden. De vergadering van de Kerkenraad zal het karakter krijgen van elf gezichten op een scherm,

 

Wat betreft de huiskamers en ontmoetingsochtenden laat de Kerkenraad de beslissing aan de beide kernen, ook al omdat wij niet over alle bijeenkomsten van dergelijke aard zeggenschap hebben.

 

We waren net zo goed op gang met de dialoogsessies: het is jammer dat het ritme doorbroken moet worden. Maar van uitstel komt zeker geen afstel! De toekomst blijft lonken.

 

Namens de Kerkenraad,

Marika de Bruijn, voorzitter a.i.

Pieter Caljé, scriba

 

Gebed bij de herfst

 

God van de seizoenen,

voor alles is er een tijd;

er is een tijd voor sterven en een tijd voor opstaan.
Wij hebben moed nodig om veranderingen aan te durven.

God van de herfst,

de bomen nemen afscheid van hun groen,

Ook wij hebben onze momenten van loslaten,

met al de onzekerheden en risico's daaraan verbonden.
Help ons los te laten als dat van ons gevraagd wordt.

God van de gevallen bladeren
die een kleurrijk patroon vormen op de grond:

ook ons leven heeft zijn eigen patroon.
Als wij de ontwikkeling van onze groei overzien,

laat ons daaruit dan lering trekken.

God van mistige herfstdagen en heldere novembernachten,

mysterie en wonder zijn altijd aanwezig in ons leven.
Telkens weer moeten we uw krachtdadige aanwezigheid erkennen.
Dat we daaruit kracht en sterkte putten.

 

Ds. Harrie de Reus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan wie heb jij de kaart met uitnodiging voor dialoogsessies verzonden … ?

 

Een mooie manier om elkaar te enthousiasmeren en te betrekken bij het nadenken over

de toekomst van deze gemeente.

 

 

 

De zondagsdienst in de St. Jan

 

Voorganger: ds. Rachelle van Andel

Organist: Klaas Remerie

 

Aanvang: 10.00 uur

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002

 

Dit is een gezamenlijke dienst met de Remonstrantse Kring Zuid-Limburg

 

Autodienst Maastricht

Als u vervoer naar de kerk nodig hebt, belt u bij voorkeur op zaterdag voor 12.00 uur naar 06-41264138. Kees Vermeiden, tijdelijk coördinator autodienst St Janskerk Maastricht.

 

De zondagsdienst in Vaals

 

Het Penninkske der Weduwe
Marcus 12: 38 - 13: 2

 

Het gaat hier om een verplichte vrijwillige bijdrage. De rijken geven veel, maar wat kun je van de armen verwachten? De blunders van onze belastingdienst in de zgn. toeslagenaffaire zijn nog lang niet opgelost, laat staan vergoed. Wij klagen uiteraard over de belasting- aanslagen. Wie veel moet betalen heeft blijkbaar ook een groot inkomen. Maar wie leeft van een uitkering of van een klein bedrag, zal zuchten over elke som die je verplicht bent af te dragen.


Als je iets van belastingheffing wilt begrijpen zul je niet gauw de bijbel opslaan om wijzer te worden. Een belastingdienst zoals wij die kennen is er niet in de oude tijden. Ja, de Romeinen die wisten er wel wat van. Hun tolsysteem was een plaag. Hun heffingen waren berucht. In Exodus 30 lezen we over een soort tempelbelasting. De bevolking wordt geteld en aangeslagen. Verrassend, rijken en armen moeten evenveel bijdragen. Meteen denk je: wat oneerlijk, want wat voor de één een fooitje is, is voor de ander een rib uit het lijf. Het is voor de tempel, voor de priesters en voor de offers. Het moet! Een kwalijk zinnetje staat daar: Het is een losprijs voor je leven. Als je dat betaalt zal God je niet vergeten.
In het Marcusevangelie echoot dat nog even door: de rijke Farizeeërs geven royaal. Maar waar moet de arme weduwe het van doen? Haar penninkskes zijn weliswaar een kleine bijdrage, maar ze tellen mee. Meer dan de flappen van de Farizeeën.
Een sprekend verhaal. Ook hier krijgen de Farizeeën een veeg uit de pan.
De arme is het voorbeeld. Zij geeft al wat ze heeft.


ds, Joen Drost

 

Voorganger: ds. Joen Drost

Organist: Christine Moraal

Aanvang: 10.00 uur

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20233

 

De zondagsdienst in Valkenburg

 

Voorganger: ds. Agnes Hana

Muziek: Wil Meurders

 

Aanvang: 10.00 uur

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20222

 

Uit de St. Jan

 

Compliment voor uw medewerking in verantwoordelijkheid

 

Helaas was het een stapje terug. In de St Janskerk kwamen we zondag jl. bijeen onder wat aangetrokken corona-regels. Mondkapjes bij komen en gaan, onderlinge afstand, geen koffie drinken na de dienst, collecte bij de uitgang. Ongetwijfeld missen we hierdoor weer de warmte van wat nabijer contact. Maar we zijn dankbaar dat we als gemeente toch nog wel bijeen konden komen, de liturgie vieren, zingen, bidden en een zichtbare groet naar elkaar doet ook al goed. Wij waarderen het bijzonder dat iedereen weer goed inspeelde op de nieuwe beperkingen en we hopen van harte dat het hierbij blijft!

 

De dienst a.s. zondag in de St Jan is samen met de Remonstranten van Zuid-Limburg. Voorganger is ds. Rachelle van Andel, die zichzelf daarmee ook in onze kring voorstelt. Zij is verbonden aan InnBetween, de open gemeenschap voor studenten die van heinde en verre komen studeren aan de Universiteit van Maastricht. Een plaats van ontmoeting, gesprek, verdieping, spel, ontspanning, de “basis” van het studentenpastoraat.

 

Ook in deze dienst houden we ons aan de coronaregels zoals die vorige week zijn afgesproken, maar wel een beetje verscherpt en versterkt: houdt zoveel mogelijk afstand, er staan voldoende stoelen om dat mogelijk te maken. En vergeet bij het binnenkomen en uitgaan niet een mondkapje voor te doen! De andere kerkgangers danken u!

 

Lectoren in de kerk: waar is dat goed voor?

 

Vorige week was er een oproep: resultaat: al 6 personen gaven aan dat ze als lector mee zouden willen doen!

 

Het komt nogal eens voor dat mensen vragen om wat meer verlevendiging in de kerkdienst. Daarnaast is een probleem in de St Janskerk dat niet altijd het gesproken woord even goed verstaanbaar is. Het werken met lectoren zal niet dé oplossing zijn, maar zeker wel een stap in de goede richting. De lectoren kùnnen ook ouderling van dienst zijn, maar dat hoeft niet. Belangrijk is dat lectoren zich ervoor inzetten om de schriftlezing zo helder, duidelijk mogelijk te doen. Jong en oud wordt uitgenodigd hieraan mee te doen. Zes personen is een aardig begin, maar we willen afwisseling en bovendien kan de coaching er ook toe leiden dat mensen ontdekken dat ze deze taak beter aan een ander over kunnen laten. Dus graag nog wat meer opgaven!

 

Verrassend was al, dat er een aanbod kwam van één van onze eigen gemeenteleden om behulpzaam te zijn bij de coaching: zij heeft professionele ervaring in het begeleiden bij presentaties met microfoongebruik en dergelijke!

 

Voor een levendiger kerkdienst, betere verstaanbaarheid, een bredere basis van samenwerking: geef u op als lector. Bel of mail mij even.

 

Kees Vermeiden, vz a.i. Kernraad Maastricht, cg.vermeiden@live.be 06-41264138

Pastoralia in de kern Maastricht

 

Zondag jl. kon het al afgekondigd worden: Conny Boevé-van Neerbos is overleden in Rotterdam. Tot voor kort behoorde zij nog tot onze gemeente en woonde in de Parkresidentie. Zij werd 93 jaar. Op zaterdag 13 november is er om 14.00 uur een dienst in de St Jan welke geleid zal worden door ds. Piet van Reenen. De dienst is via streaming te volgen. Voor het bijwonen van de dienst is het kunnen tonen van een geldige QR-code wenselijk. Indien nadere gegevens gewenst zijn, kunt u mij bellen.


André van Dijk is nog volop bezig met de revalidatie in de Molenhof. Ook Zus Kettenis verblijft daar om te leren haar knieprothese zo goed mogelijk te gebruiken.


Jan de Feijter is onder de goede zorgen van zijn vrouw Wilma van Ouwerkerk. Er zijn zorgen en er is hoop. Jan lijdt onder een serieus gezondheidsprobleem, maar de artsen zien mogelijkheden voor een behandeling. Dit gaat veel energie en volharding vergen. We begrijpen dat enige rust geboden is. Van harte en in de Geest leven we met hen mee.


En dan nog een bijzondere vraag: een oudere vrouw, wonend in Maastricht-Oost, buitenshuis niet mobiel, geniet van bezoek en zeker als de bezoeker/bezoekster zin heeft in een gezelschapsspelletje, zoals Rummikub. Als u, geachte lezer, daar nu ook wel eens zin in hebt, kunnen er al twee mensen zijn die daar plezier van beleven. En een spelletje is al net als een wandeling: al gaande, al doende ontstaan de gesprekken. Voor inlichtingen: bel mij.

 

Kees Vermeiden, vz a.i. kernraad Maastricht, 06-41264138.

(personen die hier met name worden genoemd hebben daar hun toestemming voor gegeven)

 

Uit het Heuvelland

 

Gedachteniszondag 21 november Gulpen

 

De laatste zondag van het liturgisch jaar valt dit jaar op 21 november. Deze zondag wordt ook wel ‘Eeuwigheidszondag’ genoemd. Een bijzondere tijd van het jaar om te herinneren in verdriet en in dankbaarheid wie ons afgelopen jaar ontvielen. Niet meer in onze tijd zijn zij, en toch weten wij ons met hen verbonden. Een verbinding die tijd en ruimte overstijgt.

Tijdens de viering noemen we de namen van de overledenen. Zo willen we stil staan bij wat ze ons gegeven hebben en wat ze hebben betekend in ons leven. Maar ook staan we stil bij de leegte die ze achterlieten, bij het gemis en het verdriet. Als gemeente bewaren wij hen in onze herinnering, in geloof en vertrouwen dat zij in Gods liefde zijn geborgen. In gebed staan we stil bij wie in gemis verder moeten leven, en bidden om moed en kracht.

 

Zoals gebruikelijk worden er kaarsen aangestoken voor wie in onze gemeente zijn overleden, en kan een kaars worden ontstoken voor wie u verder in gedachten heeft. Dit jaar laten we het aansteken van de kaars aan het dienstdoend gemeentelid over, zodat er zo weinig mogelijk wordt gelopen (Coronamaatregel). U kunt tijdens het gedachtenismoment in de viering spontaan een naam noemen voor wie een kaars wordt ontstoken, maar u kunt deze naam ook voorafgaand aan de dienst op papier inleveren of tevoren aan mij doorgeven als u dat prettiger vindt (of als u zelf niet in de viering aanwezig kunt zijn). Dan zorgen wij ervoor dat de naam zal klinken en een kaars wordt ontstoken ter nagedachtenis.

 

ds. Harrie de Reus (06 2028 034 / dsdereus@ziggo.nl

 

Meespelen in de kerkdiensten met Kerst in Vaals-Gulpen

 

Speel je een instrument? Lijkt het je leuk om je talent tijdens een kerkdienst in te zetten? Dit kan éénmalig of vaker in afspraak. Zo zoeken wij op het moment musici die een van de Kerstdiensten in Vaals of Gulpen willen opluisteren. Muziek zoeken we in overleg uit – het moet vooral voor iedereen leuk zijn. Jeugd, gezinnen en ouderen, allemaal welkom!

Vragen of aanmelden onder christine@moraal.com, tel. 043 306 2649

 

Christine Moraal

 

Studietijd

 

Afgelopen week was het weer tijd voor mijn jaarlijkse intervisie driedaagse in Doorn. (Door een misverstand kwam het niet in de vorige nieuwsbrief.) De driedaagse is een jaarlijkse studietijd met collega’s die ik ken van de KPV-opleiding (een pastorale vervolgopleiding) die we samen zeven jaar geleden volgden. We pakken elk jaar weer samen onze leervragen op om elkaar daarin verder te helpen. En we nodigen docenten uit om ons daarin te ondersteunen. Dit jaar waren dat Andries Govaert (over expressie en gebruik van gebaren bij rituelen) en Theo Hettema (over omgaan met veranderingen in de gemeente). Hanna Rijken (over zingen en het liedboek) was helaas op het laatste moment verhinderd vanwege ziekte.

 

Daarnaast volg ik deze maanden de cursus Waarderend Leiderschap (zie https://www.met-andere-ogen.nl). Een fijne manier om met collega’s de gerichtheid op samenwerking en het positief stimuleren van de kracht van de ander weer beter in de vingers te krijgen. Inmiddels twee cursusdagen in Amersfoort gehad, een derde volgt komende week.

ds. Harrie de Reus

 

Parkeertips voor ’t Gulper Hoes

 

Voor wie de kerkdienst of andere activiteiten in ’t Gulper Hoes bezoekt en met de auto naar Gulpen komt is het goed te weten dat in het centrum van Gulpen in het algemeen de blauwe zone-regeling van kracht is (op vergunningshoudersstraten zoals de Kiebeukel na). Verder zijn er twee grote gratis parkeerplaatsen in de buurt waar deze regeling niet geldt en een parkeergarage verderop in het centrum. Zie voor meer info: https://www.gulpen-wittem.nl/onderwerpen/parkeren-verkeer-en-vervoer/parkeren-in-gulpen-wittem .

 

ds. Harrie de Reus

 

 

 

 

Kerkenraadsvergadering 17 november

 

Op woensdag 17 november vergadert de Kerkenraad van 19.30-22.00 uur via Zoom. De belangrijkste punten zijn:

 

  • de definitieve begrotingsvoorstellen van het CvK en van het CvD.

  • een eerste evaluatie met ds Cees Hendriks over zijn bevindingen en activiteiten als interim-predikant.

  • onze coronaregels

  • de voortgang van de dialoogsessies

 

Toehoorders zijn welkom, en kunnen zich bij de scriba aanmelden, waarna zij de agenda en de stukken krijgen.

 

Pieter Caljé, scriba (pgmhscribaat@gmail.com )

 

Kerk in actie … kom in actie …

 

Recent sloot Kerk in Actie een lange serie webinars af, die allemaal een kijkje gaven in diaconale activiteiten van heel verschillende protestantse gemeentes. Eind oktober waren de laatste twee webinars: Op bezoek bij de moskee en Zoek de bloei in je buurt.

 

In Op bezoek bij de moskee maakten we kennis met de Al Houda moskee en de Elthetokerk in Amsterdam. Een van hun gezamenlijke activiteiten was een bijeenkomst voor jongeren rond de vraag ‘Wat betekent geloof voor jou in tijden van eenzaamheid?’. Een vraag die elke jongere aangaat ongeacht zijn of haar religieuze achtergrond, zeker in het afgelopen jaar. Maar ook een vraag die je vanuit verschillende geloofsbelevingen kunt benaderen: wat zegt de Koran of de Thora hierover en wat kunnen we uit de Bijbel leren? Als we samen over zo’n onderwerp spreken, leren we elkaar kennen en krijgt de ander letterlijk een gezicht dat we bij een volgende ontmoeting herkennen. Een tweede voorbeeld kwam uit Zaltbommel, waar ze elk jaar een interreligieuze dienst van joden, moslims en christenen organiseren tijdens de Vredesweek, onder het mooie motto: Preken voor andermans parochie. Zouden wij zoiets ook kunnen opzetten met een van de moskeeën of de synagoge in Zuid-Limburg?

 

Het laatste webinar was Zoek de bloei in je buurt en ging over een protestantse gemeente in Assen, die diverse activiteiten organiseert, voor niet alleen de eigen gemeenteleden maar juist voor anderen in de buurt. Iedereen kent immers wel iemand die wat extra aandacht en steun kan gebruiken, maar niet iedereen heeft de tijd en de ruimte om er zelf iets aan te doen. Hoe simpel is het dan om met een paar mensen ‘van de kerk’ en mensen uit de omgeving / buurt samen iets te ondernemen: te koken, te eten en vooral elkaar te ontmoeten. In Assen is de ervaring dat je op deze manier als diaconie niet alleen geeft maar vooral ook heel veel ontvangt. Wederkerigheid is daar het kernwoord: de diaconie is veel meer dan collecteren en geven, want dankzij een open houding en oog voor de talenten van elk mens, gemeentelid of niet, krijgen ze er heel veel voor terug.

 

 

 

Begin klein en doe het samen

Al met al boden de webinars van Kerk in actie een zeer inspirerende reeks van ervaringen en gesprekken met diverse gemeentes uit het hele land. Iedereen deelde zo zijn eigen verhalen, ideeën en soms ook zorgen. Hoe kunnen we een betekenisvolle diaconie zijn, die echt een rol speelt in de samenleving? Het antwoord dat het vaakst werd gegeven was: begin klein en werk samen! In je eigen omgeving, je eigen buurt, een simpele actie, een uitgestoken hand, omzien naar elkaar is geen kwestie van grootse gebaren, grote sommen geld of een hele organisatie. Laat je zien, lift mee op bestaande initiatieven, zoek partners in je omgeving en BEGIN! Als wij ons openstellen voor de ander, komt die ander ook naar ons toe, en kunnen we samen optrekken. Dat bleek wel uit alle verhalen die we hoorden: of het nu ging om studenten die meehielpen om broodjes te smeren voor de daklozen in Amsterdam, om de buurtbewoners die zelf een uitgiftepunt van kleding en voedsel gingen runnen in Rotterdam (en zo ook nog een certificaat behaalden) of om moslims die samen met een lokale protestantse gemeente activiteiten ontwikkelen voor jongeren. Het hoeft allemaal niet groots te zijn, maar begin klein en doe het samen.

 

PGMH is al in actie! Doe je mee?

Ook onze diaconie en daarmee onze gemeente is al heel actief op diverse fronten. Denk alleen maar even aan de Kloosterkerk die openstond na de overstromingen in Valkenburg en omgeving, en in de weken daarna de werkzaamheden samen met Bergse Kracht om de getroffenen te helpen. Maar natuurlijk zijn er ook de verschillende Huiskamers, de Krantenleeskring, de filmavonden en de activiteiten door de werkgroep Onderweg georganiseerd. Daarmee zetten we de deuren van onze gemeente wijd open voor anderen.

Over het nieuwste project De Romein leest u meer elders in deze nieuwsbrief en in de flyer. In deze nieuwe Ontmoetingswinkel in Maastricht Pottenberg is iedereen welkom voor een kop koffie of thee, nette tweede kans kleding, of voor wie dat wenst een goed (zingevings)gesprek. Zin om af en toe hieraan mee te doen? Er worden nog vrijwilligers gezocht (aanmelden bij Margo van Haeringen).

 

En ondertussen bloeien er al weer nieuwe ideeën op zoals een werkgroep Amnesty of het organiseren van contact en ondersteuning van (jonge) vluchtelingen. Heb je zelf een goed idee, breng het in bij de diaconie, of nog fijner help mee om het uit te voeren. Als we klein beginnen en we doen het samen, kan er zo veel meer! Doet u mee?

 

Namens de diaconie: Lies Oost, Margo van Haeringen en Emilie Hilbers

 

Nieuwsflits vanuit De Romein

 

Bij vorige nieuwsbrief trof u de flyer aan voor de Ontmoetingswinkel Pottenberg, het diaconale samenwerkingsproject in wording van het Leger des Heils en de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland (met steun van de landelijke PKN/IZB). De opening is inmiddels verschoven naar 23 november.

 

De eerste gemeenteleden hebben zich gemeld om als vrijwilliger mee te draaien op de dinsdag- of vrijdagmiddag. Mooi dit enthousiasme te zien! Meer vrijwilligers zijn zeker welkom. Dus als je dit een mooie manier vindt om vanuit de kerk iets voor de samenleving te doen – meldt je aan bij Margo van Haeringen (06 2262 6640 of mvh54@xs4all.nl). Je hoeft er niet elke week te zijn. Laat weten wat jouw mogelijkheden zijn, en we kijken of we het in kunnen roosteren. Voor wie eerst wat meer wil weten over dit initiatief kan een kijkje nemen bij het soortgelijke project aan de Adelbert van Scharnlaan D5 in Maastricht (open maandag- tot vrijdagmiddag van 13 tot 16 uur).

 

De komende twee weken wordt de kleding binnen gehaald. Wie goede winterkleding heeft (zomerkleding komt later weer aan de beurt) kan contact opnemen met Margo om even te overleggen wanneer dit het beste bij De Romein kan worden langsgebracht.

 

Klussen voor de komende weken: kleding sorteren en op hangers hangen; de ruimte gezellig aankleden en toegankelijk maken; samen bedenken hoe we gastvrijheid vorm kunnen geven op deze locatie. We houden jullie op de hoogte, en wie mee wil doen: graag!

 

Margo van Haeringen, Lies Oost, ds. Harrie de Reus

 

Diaconale collecte voor het werk van de eigen diaconie


 

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de landelijke collecte opbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

 

Stel dat uw kind of uw kleinkind opgroeit in een slechte buurt vol prostitutie, drugs, diefstal, geweld, en vuilnis. Wat komt er dan van uw kind of kleinkind terecht als u hem zelf ook niet kan ondersteunen? Misschien krijgt hij slechte vrienden en belandt hij in de criminaliteit.

 

De moeder van Kgaugelo, die in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria woont, maakte zich terecht zorgen om haar 8-jarige zoon. Ze heeft zelf onvoldoende tijd om naar hem om te kijken. Wat was ze blij toen kinderwerkster Sue contact legde met haar zoon. Sue werkt voor een Zuid-Afrikaanse organisatie, die kansarme kinderen zoals Kgaugelo hulp biedt met huiswerk. Ze leren normen en waarden via bijbelonderwijs. Ze krijgen zelfvertrouwen door theater, muziek en kunst. En wat het allerbelangrijkste is: ze blijft de kinderen trouw totdat ze volwassen zijn en op een goede plek zijn beland.


 

Via deze collecte kunt helpt u mee om kinderen zoals Kgaugelo zo’n kans te bieden!

Namens de diaconie alvast bedankt.

 

Mieke Davidse

Voor deze collecte kunt u uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de Diaconie Maas-Heuvelland: NL79 RABO 0152 1293 59

 

 

 

Collecte voor het werk in de gemeente: pastoraat

 

De collecte deze week is bestemd voor het pastoraat.  Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn.  Met uw bijdrage willen we ondersteuning geven aan deze rol van het kerk zijn: De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde. Juist ook in deze vreemde en moeilijke tijd.

 

Menso Fermin

Namens het College van Kerkrentmeesters.

 

U kunt uw bijdrage overmaken naar Bankrekening NL 37 RABO 03 7372 4772 t.n.v. Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland onder vermelding van het doel van uw gift. 

 

 

 

 

Agenda

 

Gezien de onoverzichtelijk stand van zaken rond de coronamaatregelen ditmaal geen agenda. De Kerkenraad gaat er van uit, dat de diverse organisatoren van bijeenkomsten zelf hun deelnemers kunnen bereiken.

 

 

Reacties op en mededelingen voor de Nieuwsbrief

 

 

Deze kunt u sturen naar de scriba - pgmhscribaat@gmail.com

Gebruikt u a.u.b. niet de reply-functie als u de Nieuwsbrief krijgt. Uw reactie komt dan bij de ledenadministratie, en dat is een omweg.

 

terug