ANBI Diaconie Maas-Heuvelland ANBI Diaconie Maas-Heuvelland
 
  1. Algemene gegevens.
Naam ANBI:  Diaconie van de Protestantse gemeente  te Kerkenhuizen 
RSIN/Fiscaal nummer: 

Nummer Kamer van Koophandel: ** 


824133055

1412232
 
E-mail:  diaconie@maasheuvelland.nl
Adres:  Oosterweg 1 
Postcode:  6201 PX
Plaats:  Valkenburg
Postadres:  Oosterweg 1 
Postcode:  6201 PX Valkenburg
 

*= minimaal een van deze gegevens invullen
**= nieuw, verplicht
*** = facultatief 
 
 

De Protestantse gemeente Maas-Heuvelland is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland. 

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).
 
  1. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente” 
 
De doelstelling van de Diaconie is als volgt:
De diakenen zijn de handen van de kerk. Met het woord kerk wordt dan niet het gebouw of de organisatie bedoeld maar de gemeente. Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door te delen wat haar aan gaven is geschonken, te helpen waar geen helper is, en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt. De diakenen hebben een leidinggevende taak om samen met de gemeenteleden de diaconale roeping gestalte te geven.
D.  Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/ 
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Het beleidsplan van de diaconie is gestoeld op de volgende 6 doelstellingen:
  1. De gemeente bewust maken van haar diaconale roeping en proberen deze te activeren.
  2. Ouderen die in een isolement leven, aandacht geven vanuit de kerk: “Er wordt aan mij gedacht”.
  3. Signaleren of er knelpunten zijn en deze doorverwijzen naar de betrokken instanties.
  4. Het ontwikkelen van een visie, van waaruit het diaconaat mag worden vormgegeven.
  5. Bezinnen op vragen vanuit en ontwikkelingen binnen kerk en maatschappij.
  6. Steeds zich weer te bezinnen op de te stellen prioriteiten en de vormen van het eigen diaconale werk.
E. Beloningsbeleid.
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 
F.  Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. 
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: 
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de 
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 


Protestantse gemeente Maas-Heuvelland te Maastricht
College van Diakenen - Jaarrekening 2020
Totaal baten A
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Diaconaal werk plaatselijk
Diaconaal werk regionaal/landelijk
Diaconaal werk wereldwijd
Afdrachten door te zenden collecten en giften
25.000
2.000 2.000
1.250
250
17.000
5.000 7.500
5.000
35.245
536
1.838
1.040
141
11.393
6.630
9.360
11.112
29.207
1.086 2.471
1.097
158
20.678
4.414
22.360
-
Totaal lasten A 40.000 42.050 52.264
Operationeel resultaat (A)
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten
Incidentele lasten
-15.000
0
0
-6.805
-
0
-23.057
0
0
Incidentele baten en lasten (B) 0 0 0
Resultaat verslagjaar (A+B)
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves
Toevoegingen bestemmingsfondsen
-15.000
15.000
-
0
0
-6.805
-
-
-
-
-23.057
-
-
-
-
Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie
Opbrengsten en Baten Begroting 2021 Rekening
2020
Rekening
2019
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Bijdragen van leden en anderen
Door te zenden collecten en giften
0
25.000
-
4
24.129
11.112
372
28.835
-

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) 15.000 - -

Resultaat naar Algemene reserve (D) 0 -6.805 -23.057
Ingediend op 07-07-2021 1

     Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. 
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
 
terug