Nieuwsbrief van 21 januari 2022 Nieuwsbrief van 21 januari 2022

De kerken gaan weer open!

 

Gelukkig is het weer zover – we kunnen onze diensten weer hervatten! Maar de situatie blijft om behoedzaamheid vragen. We kunnen niet op de vaccinaties vertrouwen om ons niet ziek en besmettelijk te maken, integendeel, maar wel om de ziekte relatief mild te laten verlopen. Dat blijkt ook uit de beperkte ziekenhuisopnames. Toch is er geen reden alle beperkingen van ons af te werpen. Te veel besmettingen leiden tot maatschappelijke ontwrichting, en niet iedereen is even goed beschermd tegen nare gevolgen van het virus. Wij houden dus een verantwoordelijkheid anderen niet te besmetten, ook als we denken dat het voor onszelf wel mee zal vallen.

 

Daarom grijpen we in onze maatregelen terug op de situatie van vòòr 15 december. We hopen dat de kerkomroep voor u nog steeds een goed alternatief is. Maar als u de dienst wilt bijwonen, dan bent u van harte welkom. We denken dat we u dan veilig kunnen ontvangen omdat we:

 

  • Te allen tijde de 1.5 meter aanhouden

  • Mondkapjes dragen tenzij we zitten

  • Per gezin c.q. partnerschap tenminste twee stoelen van elkaar vrij houden

  • De rijen op voldoende afstand van elkaar opgesteld hebben

  • Ingetogen zingen

  • Nog geen koffie drinken na de dienst

 

Per kerk zal dit op eigen wijze worden ingevuld, al naar gelang de situatie. Het is echt belangrijk dat U zich aan deze regels houdt. Je wilt niet dat mensen zich niet veilig voelen in de kerk en daarom niet komen. De ervaringen vóór 15 december hebben verder geleerd dat we op deze wijze qua aantallen in onze kerken niet in de problemen komen. Aanmelden en registratie is daarom niet nodig.

 

We denken verder dat er op niet al te lange termijn meer mogelijk zal zijn. We beraden ons daar aanstaande dinsdag op. We willen naar een situatie toe, waarin alle activiteiten weer doorgang kunnen vinden, maar telkens op een wijze die op dat moment verantwoord is. Soms kan dat nieuwe vormen of organisatorische aanpassingen vereisen. We hopen dat iedereen die actief is in onze gemeente daarover mee wil denken. Zo zoeken we naar een manier om te leven met het virus dat voorlopig bij ons blijft.

 

Namens de Kerkenraad

 

Marika de Bruijn, Pieter Caljé


 

De zondagsdienst in de St. Jan

 

Derde zondag na epifanie

 

Zo worden de zondagen na epifanie aangeduid totdat de veertigdagentijd aanbreekt. Epifanie was oorspronkelijk in de kerk het grote feest van deze tijd en duurde langer dan 1 zondag. Epifanie betekent verschijning. De heerlijkheid van God verschijnt aan de mensen in Christus. Onafhankelijk van het succes of falen van mensen. Voor oosterse christenen is epifanie nog altijd het grote feest. Ouder dan het feest van kerst dat vandaag ook door niet-christenen in onze cultuur zo groots wordt gevierd. Epifanie, het feest van de verschijning van de Heer. Gods licht verschijnt in de duisternis.

 

Wij luisteren vanmorgen naar een oude profetie die dat licht aankondigt over Jeruzalem. Sta op, schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer. Het licht dat wij ontvangen mogen wij doorgeven aan alle mensen. Er gaat zelfs in het duister een licht voor je uit. Komend uit alle richtingen, brengt dit licht ons samen.

 

De liturgie is voorbereid met een aantal studenten die ook muzikaal zullen bijdragen. Samen met het inmiddels vertrouwde St. Janensemble.

 

Ds Cees Hendriks

 

Autodienst Maastricht

Als u vervoer naar de kerk nodig hebt, belt u bij voorkeur op zaterdag voor 12.00 uur naar het vaste nummer 043-3475940, b.g.g. 06-34080956.

Hans en Willy Kippers, coördinatoren autodienst St Janskerk Maastricht.
 

 

De zondagsdienst in Vaals

 

Dienst zondag 23 januari – niet in Gulpen, maar in Vaals i.v.m. de kerkomroep

Zoveel stemmen buitelen al twee jaar om en over ons heen. Bijna iedereen probeert te duiden wat ons overkomt of wat ‘de ander’ ons aandoet, is het er eens of oneens mee, of is er gewoon ‘klaar’ mee. Veel lijkt vooral tot verdeeldheid, polarisatie en chaos te leiden. Dat roept de vraag op hoe je om kunt gaan met al die verschillende stemmen in de samenleving, in de politiek, in vrienden- en familiekringen. Zou het helpen als je focust wat je als jouw roeping zou kunnen zien? Welke roep te midden van al die stemmen bepaalt nu werkelijk jouw leven? Welke roep geeft hoop, bouwt op, bemoedigt?

Deze vragen hebben sinds gister een andere laag gekregen. Berichten over mannen die vooral zichzelf horen roepen in wat zij als hun roeping zien, maar niet de weerzin, de verontwaardiging, het ‘nee’ van een ander horen.

 

Het verhaal dat zondag klinkt (1 Samuël 3: 1-10), schetst de oude Eli. Zijn zonen vertonen wangedrag vertelt het voorgaande hoofdstuk. Hijzelf kan niet meer zien – of kan hij het niet meer aanzien? Zijn ogen zijn er dof van geworden. In alles wat niet om aan te zien is, klinkt ineens een roep. We zoeken zondag naar de klank van die roep in onze tijd. De is in Vaals zodat wie niet in de kerk aanwezig is de viering via kerkomroep mee kan vieren. Met mooie muziek van Wilhelm Georg Philipp Telemann door Christine Moraal op het Teschemacher-orgel!

Ds. Harrie de Reus


 

Voorganger: ds. Harrie de Reus

Organist: Christine Moraal

 

Aanvang: 10.00 uur

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20233

 

 

De week van gebed voor de eenheid onder de christenen

Zondag 13 januari jl. was de start van de week van gebed voor de eenheid onder de christenen. Door de beperkingen was dit jaar geen grote oecumenische viering van de Maastrichtse kerken mogelijk. Maar we zijn niet bij de pakken neer gaan zitten en hebben via kerkomroep toch een mooie dienst neer kunnen zetten samen met de Oud Katholieke parochie Eindhoven – Maastricht. Ds. Kees Vermeiden en pastoor Piet Coemans hebben samen de liturgie verzorgd en ons St. Jan-ensemble met de cantor Maarten Schönfeld van de Oud Katholieke parochie hebben prachtig gezongen. Zo hebben we de oecumene toch gestalte kunnen geven in deze week.

 

Elly de Haan – Verduyn

Kerk ervaren

 

In 1990 (!) schreef de theoloog Dorothee Sölle: “Ik denk dat de kerk tegenwoordig vooral kan worden ervaren in de oecumene”. Zondag jl. mochten we op bescheiden wijze zoiets ervaren. Pastoor Piet Coemans en cantor Maarten Schönfeld werkten mee aan de dienst in de St Jan. De kaars van de Raad van Kerken brandde. Hoewel we nog met weinigen aanwezig waren: er werd iets voelbaar van een tegendraadse stroming. Door omstandigheden zijn we op onszelf terug geworpen. Nu tegen die stroom in beleefden we een samen-zijn, heel erg bedankt oud-katholieke broeders in de Heer!

 

Kees Vermeiden

St Jan = OPEN

Goed nieuws! Vanaf zondag 23 januari is de St Jan weer geopend voor de kerkdiensten! Juist op de zondag dat voor het eerst in ons midden voorgaat onze interim-predikant ds. Cees Hendriks, iets waar ook al meerderen naar uit hebben gezien.

 

Uiteraard blijft de streaming bestaan. De kerkenraad dringt er ook op aan vooral ook op die wijze met de kerk verbonden te blijven. Zeker als u zich niet helemaal gezond voelt, zeker als u het als veiliger ervaart bijvoorbeeld vanwege een kwetsbare gezondheid, zeker als het verkeren in een ruimte met meer mensen voor u eerder benauwend dan bevrijdend is.

 

Hiermee stellen we niet dat alle voorzorgsmaatregelen over boord kunnen. Laat ieder alsjeblieft hier op een verantwoordelijke wijze mee omgaan: de stoelen blijven heel ruim opgesteld, bij bewegingen in de kerk en bij komen en gaan gebruiken we een mondkapje, we maken gebruik van de handen ontsmetting, we houden afstand. Allemaal zullen we er de voorkeur aan geven verantwoordelijk te zijn en elkaar niet de maat te nemen. Dit respect voor de regels en daarmee ook voor elkaar mogen we niet laten versloffen!

 

De hoofddeur van de kerk zal weer gebruikt worden. Bij vertrek: rustig en afstand houden! Helaas is er nog geen koffie na de dienst, althans niet in de kerk. Even bijpraten graag buiten op afstand!

Er wordt gezongen door het ensemble en deze keer ook door een drietal studenten, Veerle, Dorien en Aafke. “Ingetogen” mag meegezongen worden, maar wellicht niet met alle liederen of coupletten. De voorganger geeft dit aan. Omdat nu de verschillende vakken in de kerk bezet worden door kerkgangers zullen de zangers van onder het orgel gaan zingen.

 

U hebt wellicht de vorige zondag gemerkt dat de streaming een aantal minuten voor aanvang van de dienst al aanstaat. Dat vergemakkelijkt de tijdige afstemming thuis. Ook is de streamers gevraagd om de camera voor aanvang van de dienst te focussen op een symbool, bijvoorbeeld de paaskaars of het embleem van de preekstoel.

 

Er lijkt een mooie nieuwe gewoonte gegroeid te zijn. Aan het eind van de dienst blijven zitten tot de organist zijn slotstuk heeft gespeeld. Heel goed! Ik meen dat in de Lutherse kerk het slotstuk van de organist ook formeel deel uit maakt van de liturgie. Het wordt met zorg gekozen en gespeeld.

 

Zo gaan we weer een nieuwe etappe in, het is niet altijd kommer en kwel!

Hoe zou het toch komen dat het lied “De vreugde voert ons naar dit huis” voortdurend door mijn hoofd speelt?

 

Kees Vermeiden, vz a.i. Kernraad Maastricht.


 

Pastoralia Maastricht

Op zondag 16 januari jl. mochten we in het dankgebed noemen dat Anny Vanduffel-Blaauw opgelucht ademhaalt na een beperkte ingreep aan haar hart: een nieuwe fase van haar leven waarbij zij een zorg achter zich kan laten.

Joop Noordijk heeft weer energiek een aantal klussen opgepakt. Er is vertrouwen in een behandeling waar hij goed mee verder kan leven.

Jan de Feijter en Wilma van Ouwerkerk gaan er ten volle voor: behandelingen die veel van hen vragen, waar ze ook al hun geestelijke kracht en positiviteit in investeren.

Henk Klos werd geopereerd aan zijn arm vanwege weefsel dat maar beter verwijderd kon worden. Hij voelt zich er goed bij.

 

Al deze mensen en ook de niet genoemden die wij wel in gedachten hebben, we dragen ze op aan God in zijn zorgzame barmhartigheid.

 

Kees Vermeiden, pastoraal ouderling kern Maastricht
 

Gespreksgroep 20-40+

De jong volwassenen gespreksgroep begint aan een serie ‘Bijbelgesprekken’ – met elkaar in gesprek komen aan de hand van bijbelverhalen. De komende zes bijeenkomsten doen we dat aan de hand van een brief die de apostel Paulus schreef aan de Efeziërs. Een mooie kleine brief, bestaande uit zes hoofdstukken. Voor elke bijeenkomst een hoofdstuk.

De brief is breedsprakig en waarschijnlijk niet alleen aan de inwoners van Efeze gericht. Men gaat er vanuit dat het een soort rondzendbrief is geweest. Laten wij eens doen dat hij die brief ook aan ons geschreven zou kunnen hebben … wat doen wij daar dan aan op voor ons leven nu?

De groep zal afwisselend online en fysiek bij elkaar komen. Wil je mee doen? Via Rianne de Winde kun je info krijgen over plaats en data (rianne.dewinde@hotmail.com)

 

Rianne en Harrie

Nieuws uit ‘De Romein’

De versoepeling van de Coronaregels voor winkels bieden voor de ontmoetingswinkel De Romein ook weer ruimte om de deuren te openen. Elke dinsdag en vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur is de winkel open voor tweedehands kleding, een kop koffie of thee en een praatje. Adres: Buurtcentrum ‘De Romein’, Potteriestraat 30 te Maastricht.

 

De winkel is een samenwerkingsproject van het Leger des Heils en de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland. Een aantal gemeenteleden draaien mee als vrijwilliger. Vlak na de opening moest de winkel vanwege de lockdown helaas al weer dicht. Gelukkig zijn de deuren nu weer open. Ben je al eens langsgeweest om deze nieuwe ontmoetingsplek van onze gemeente te zoeken. Een mooie manier om kerk in de wijk te zijn. Kom gerust eens langs!

 

Lies, Margo, Harrie

Diaconale collecte voor het werk van de eigen diaconie

Vanmorgen is de collecte van de diaconie bestemd voor de Algemene doelen van de eigen diaconie.

De diaconie heeft oog en oor voor mensen in nood. Het maakt niet uit of de personen die hulp nodig hebben kerkelijk of niet-kerkelijk zijn.

Soms is een uitkering van de overheid onvoldoende. Of iemand verliest de regie over zijn of haar bestaan bij verslaving, psychische problemen of als vluchteling. De diaconie biedt geen specialistische hulp, maar kan in bepaalde gevallen wel voor materiële hulp zorgen.

Ook kan de diaconie helpen bij sociaal isolement. Bijvoorbeeld als iemand alleenstaand is en zich zorgen maakt over zijn of haar eigen veiligheid, of zelf geen boodschappen meer kan doen. Voor de soms hele kleine aanvragen heeft de eigen diaconie ook financiële hulp nodig. Vandaar dat we vanmorgen uw aandacht vragen voor de kleine hulp aanvragen die ondersteund moeten worden..

 

Namens de diaconie alvast bedankt

Mieke Davidse

 

Voor deze collecte kunt u uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de Diaconie Maas-Heuvelland: NL79 RABO 0152 1293 59

 

Collecte voor het werk in de gemeente: Groene Kerken

De kerkelijke collecte is deze week bestemd voor het werk van de werkgroep Groene Kerken. De werkgroep Groene Kerken zet zich in voor de verduurzaming, van onze kerk en daarbuiten. Vanuit het principe dat elke verandering bij ons zelf begint, beveelt het college de activiteiten van de werkgroep van harte bij u aan. 

 

Menso Fermin

Namens het College van Kerkrentmeesters.

 

U kunt uw bijdrage overmaken naar Bankrekening NL 37 RABO 03 7372 4772 t.n.v. Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland onder vermelding van het doel van uw gift. 


Agenda

Zondag 23 januari

 

Koffiedrinken na de dienst met Nelleke de Kruik van 11.00-12.15 via Zoom

Link: https://us02web.zoom.us/j/87611624441?pwd=Ky9ibWh1cEFCRDlyVkJka1hXbk9rUT09 Meeting ID: 876 1162 4441 Passcode: 744775

 

Dinsdag 25 januari

 

Twaalvuurtje in de Kloosterkerk in Wittem om 12.00 uur

 

Kloosterkerk Valkenburg open voor rust en meditatie van 12 tot 13 uur

 

Ontmoetingswinkel De Romein open van 13.00-16.00 uur

 

 

Woensdag 26 januari

 

Hervormde Kerk Vaals open voor rust en meditatie van 20 tot 21 uur

 

Donderdag 27 januari

 

Hervormde Kerk Vaals open voor rust en meditatie van 12 tot 13 uur

 

Kloosterkerk Valkenburg open voor rust en meditatie van 20 tot 21 uur

 

Vrijdag 28 januari

 

Spelletjesmiddag Trefpunt gaat niet door i.v.m. de coronamaatregelen

 

Ontmoetingswinkel De Romein open van 13.00-16.00 uur

 

 

Reacties op en mededelingen voor de Nieuwsbrief

 

 

Deze kunt u sturen naar de scriba - pgmhscribaat@gmail.com

Gebruikt u a.u.b. niet de reply-functie als u de Nieuwsbrief krijgt. Uw reactie komt dan bij de ledenadministratie, en dat is een omweg.

terug