ANBI Diaconie Maas-Heuvelland ANBI Diaconie Maas-Heuvelland

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 

Naam ANBI: Diaconie (van de) Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland
Telefoonnummer (facultatief): 043-8522828 (Mevr J.B. Kamphuis)
RSIN/Fiscaal nummer: 813612809
Website adres: www.maasheuvelland.nl/diaconie
E-mail:
Adres: Via Regia 120
Postcode: 6217 JW
Plaats: Maastricht
Postadres: Via Regia 120
Postcode: 6217 JW
Plaats: Maastricht
 
De Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland heeft haar eigen ANBI-status, welke tevens te vinden is op deze webpagina. In dit document gaat het om de ANBI status van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland.
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie (van de ) Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

De 3 leden van het College van Diakenen zijn:
Voorzitter C. Flinterman
Secretaris vacant  
Penningmeester J.B. Kamphuis

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

De doelstelling van de Diaconie is als volgt:
De diakenen zijn de handen van de kerk. Met het woord kerk wordt dan niet het gebouw of de organisatie bedoeld maar de gemeente. Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door te delen wat haar aan gaven is geschonken, te helpen waar geen helper is, en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt. De diakenen hebben een leidinggevende taak om samen met de gemeenteleden de diaconale roeping gestalte te geven.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota

Het beleidsplan van de diaconie is gestoeld op de volgende 6 doelstellingen:
  1. De gemeente bewust maken van haar diaconale roeping en proberen deze te activeren.
  2. Ouderen die in een isolement leven, aandacht geven vanuit de kerk: “Er wordt aan mij gedacht”.
  3. Signaleren of er knelpunten zijn en deze doorverwijzen naar de betrokken instanties.
  4. Het ontwikkelen van een visie, van waaruit het diaconaat mag worden vormgegeven.
  5. Bezinnen op vragen vanuit en ontwikkelingen binnen kerk en maatschappij.
  6. Steeds zich weer te bezinnen op de te stellen prioriteiten en de vormen van het eigen diaconale werk.

Beloningsbeleid
Leden van de diaconie ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het bestuur bestaat uit onbetaalde vrijwilligers. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Informatie over het werk van de diaconie is tevens te vinden op www.maasheuvelland.nl/diaconie.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Werkelijk geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Een positief resultaat, zoals in voorgaande jaren het geval was, kon in 2017 niet worden gehandhaafd: afgesloten werd met een negatief saldo van € 33.000,=.  De algemene reserve moest hiervoor worden aangesproken.
Onderstaande tabel geeft de staat van baten en lasten weer over 2017, met ook de cijfers over 2016 ter vergelijking.  
Jaarrekening 2017 PGMH (x 1000 €)      
       
  2017 2017 2016
Baten werkelijk begroot werkelijk
Vaste vrijwillige bijdragen  119 123 128
Collecten, giften en solidariteitskas  28 25 39
levend geld 147 148 167
bijdragen en subsidies pastoraat 18 24 32
verhuur en subsidies kerkgebouwen 153 172 75
en ontmoetingscentra      
opbrengsten overig 4 7 6
totaal 322 351 280
       
Lasten      
kosten pastoraat en eredienst 206 222 225
kosten gebouwen 203 213 118
overig 39 35 41
Totaal 448 470 384
       
saldo vóór rente en opbrengst -127 -119 -104
beleggingen en exploitatie panden      
       
Exploitatie panden 21 27 25
Rente en opbrengst beleggingen 73 68 87
Totaal 94 95 112
       
Saldo van baten en lasten -33 -24 8
 
In 2016 zijn niet inbare, maar wel begrote vorderingen à € 55.000,-- van de Stichting Vrienden van St. Jan onder subsidies en verhuur van kerkgebouwen en ontmoetingscentra in de jaarrekening rechtgetrokken. Hiermee rekening houdend waren de werkelijke baten in 2017 € 13.000,-- lager dan  2016. De afnemende trend van de vaste vrijwillige bijdragen heeft zich ook in 2017 doorgezet. Dat blijft een punt van zorg in de toekomst.
De lasten zijn in 2017 € 22.000,-- lager uitgevallen dan begroot: de kosten voor pastoraat en eredienst waren wat lager dan voorzien alsook het onderhoud aan gebouwen. De opbrengsten van rente en beleggingen heeft € 5.000,-- meer opgeleverd dan begroot, maar zijn wel € 14.000,-- lager dan in 2016.
In 2017 is de Toeristenkerk in Gulpen verkocht aan de burgerlijke Gemeente van Gulpen-Wittem met als doel de kerk te gaan gebruiken als gemeenschapshuis. De Protestantse Gemeente heeft een eeuwig recht om het toekomstig gemeenschapshuis te blijven gebruiken als huis voor de eredienst. Daarnaast gaat de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland deelnemen in een aparte stichting die de exploitatie daarvan op zich zal nemen. De opbrengst van de verkoop à € 189.640,-- is als voorziening opgenomen voor de (her)inrichting van die Toeristenkerk alsmede de kerk van Vaals.
De algemene reserve bedroeg op 31 december 2017 € 1.526.726,--. Aan voorzieningen voor onderhoud en inrichting totaal waren op die datum gereserveerd het bedrag van € 508.194,--.
 

terug